herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
U C H W A Ł A Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości 2018-01-03 10:47
UCHWAŁA Nr XXVI/175/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 2018-01-03 10:46
UCHWAŁA Nr XXVI /174/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 2018-01-03 10:44
UCHWAŁA NR XXVI/173/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osina oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych. 2018-01-03 10:40
Uchwała Nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024. 2018-01-03 10:39
Uchwała Nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2018-01-03 10:36
Uchwała Nr XXVI/170/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 roku . w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2018-2024. 2018-01-03 10:34
Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2018. 2018-01-03 10:33
UCHWAŁA Nr XXV/168/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. 2017-11-10 09:27
U C H W A Ł A Nr XXV/167/2017 Rady Gminy Osina z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w Redostowie. 2017-11-10 09:26
UCHWAŁA Nr XXV/166/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2017-2020?. 2017-11-10 09:25
UCHWAŁA Nr XXV/165/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 03 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-11-10 09:24
UCHWAŁA Nr XXV/164/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 03 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2017-11-10 09:23
UCHWAŁA Nr XXV/163/2017 Rady Gminy Osina z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2017-11-10 09:21
UCHWAŁA Nr XXV/162/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2017-11-10 09:20
Uchwała Nr XXV/161/2017 Rady Gminy Osina z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2017-11-10 09:19
UCHWAŁA NR XXV/160/2017 Rady Gminy Osina z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina w obrębie Kikorze 2017-11-10 09:17
Uchwała Nr XXV/159/2017 Rady Gminy Osina z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina 2017-11-10 09:16
Uchwała CCCVII.522.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osina na 2017 rok 2017-10-11 12:35
UCHWAŁA Nr XXIV/158/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 19 września 2017 roku w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Osina. 2017-09-21 08:49
Uchwała Nr XXIV/157/2017 Rady Gminy Osina z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024 2017-09-21 08:47
Uchwała Nr XXIV/156/2017 Rady Gminy Osina z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2017-09-21 08:43
U C H W A Ł A Nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Osina z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości oraz nieruchomości w Redostowie 2017-07-07 14:27
UCHWAŁA NR XXIII/154/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Osina jednostkach oświatowych. 2017-07-07 14:26
UCHWAŁA NR XXIII/153/2017 Rady Gminy Osina z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osina oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych. 2017-07-07 14:25
Uchwała Nr XXIII/152/2017 Rady Gminy Osina z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice 2017-07-07 14:24
Uchwała Nr XXIII/151/2017 Rady Gminy Osina z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024. 2017-07-07 14:21
Uchwała Nr XXIII/150/2017 Rady Gminy Osina z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2017-07-07 14:19
UCHWAŁA NR CCXIX.377.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 2017-07-06 07:43
UCHWAŁA NR XXII/ 149/ 2017 RADY GMINY OSINA z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 2017-06-05 15:05
U C H W A Ł A NR XXII/148/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2017-06-05 15:03
UCHWAŁA NR XXII/147/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2017-06-05 15:02
Uchwała Nr XXII/146/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024. 2017-06-05 15:00
Uchwała Nr XXII/145/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2017-06-05 14:56
Uchwała Nr XXII/144/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 r. 2017-06-05 14:53
UCHWAŁA NR XXII/143/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2016 rok. 2017-06-05 14:51
UCHWAŁA Nr XXI/142/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Osina. 2017-04-05 10:45
Uchwała Nr XXI/141/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-04-05 10:43
UCHWAŁA Nr XXI/140/ 2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 2017-04-05 10:34
UCHWAŁA Nr XXI/139/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2017 2017-04-05 10:32
UCHWAŁA NR XXI/138/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Osina na lata 2017-2031. 2017-04-05 10:17
Uchwała Nr XXI/137/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024. 2017-04-05 10:12
Uchwała Nr XXI/136/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2017-04-05 10:09
Uchwała LXXIV.133.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczwcinie w sprawie wydaniaopinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2017-03-29 10:43
UCHWAŁA NR XX/135/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osina. 2017-03-13 13:15
Uchwała Nr XX/134/2017 Rady Gminy Osina z dnia 13 marca 2017 roku. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-13 13:13
Uchwała Nr XIX/133/2017 Rady Gminy Osina z dnia 28 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w Krzywicach. 2017-03-02 13:03
U C H W A Ł A Nr XIX/132/2017 Rady Gminy Osina z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości położonych w Osinie. 2017-03-02 13:01
Uchwała Nr XIX/131/2017 Rady Gminy Osina z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Goleniowie. 2017-03-02 12:59
UCHWAŁA Nr XIX/130/ 2017 RADY GMINY OSINA z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2017-03-02 12:58
UCHWAŁA Nr XIX/129/2017 Rady Gminy Osina z dnia 28 lutego 2017 roku. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osina 2017-03-02 12:56
UCHWAŁA NR XIX/128/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osina. 2017-03-02 12:54
Uchwała Nr XIX/127/2017 Rady Gminy Osina z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024. 2017-03-02 12:49
Uchwała Nr XIX/126/2017 Rady Gminy Osina z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2017-03-02 12:46