Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument U C H W A Ł A Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości 2018-01-03 10:47
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/175/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 2018-01-03 10:46
dokument UCHWAŁA Nr XXVI /174/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 2018-01-03 10:44
dokument UCHWAŁA NR XXVI/173/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osina oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych. 2018-01-03 10:40
dokument Uchwała Nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024. 2018-01-03 10:39
dokument Uchwała Nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2018-01-03 10:36
dokument Uchwała Nr XXVI/170/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 roku . w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2018-2024. 2018-01-03 10:34
dokument Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2018. 2018-01-03 10:33
dokument UCHWAŁA Nr XXV/168/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. 2017-11-10 09:27
dokument U C H W A Ł A Nr XXV/167/2017 Rady Gminy Osina z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w Redostowie. 2017-11-10 09:26
dokument UCHWAŁA Nr XXV/166/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2017-2020?. 2017-11-10 09:25
dokument UCHWAŁA Nr XXV/165/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 03 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-11-10 09:24
dokument UCHWAŁA Nr XXV/164/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 03 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2017-11-10 09:23
dokument UCHWAŁA Nr XXV/163/2017 Rady Gminy Osina z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2017-11-10 09:21
dokument UCHWAŁA Nr XXV/162/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2017-11-10 09:20
dokument Uchwała Nr XXV/161/2017 Rady Gminy Osina z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2017-11-10 09:19
dokument UCHWAŁA NR XXV/160/2017 Rady Gminy Osina z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina w obrębie Kikorze 2017-11-10 09:17
dokument Uchwała Nr XXV/159/2017 Rady Gminy Osina z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina 2017-11-10 09:16
dokument Uchwała CCCVII.522.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osina na 2017 rok 2017-10-11 12:35
dokument UCHWAŁA Nr XXIV/158/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 19 września 2017 roku w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Osina. 2017-09-21 08:49
dokument Uchwała Nr XXIV/157/2017 Rady Gminy Osina z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024 2017-09-21 08:47
dokument Uchwała Nr XXIV/156/2017 Rady Gminy Osina z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2017-09-21 08:43
dokument U C H W A Ł A Nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Osina z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości oraz nieruchomości w Redostowie 2017-07-07 14:27
dokument UCHWAŁA NR XXIII/154/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Osina jednostkach oświatowych. 2017-07-07 14:26
dokument UCHWAŁA NR XXIII/153/2017 Rady Gminy Osina z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osina oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych. 2017-07-07 14:25
dokument Uchwała Nr XXIII/152/2017 Rady Gminy Osina z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice 2017-07-07 14:24
dokument Uchwała Nr XXIII/151/2017 Rady Gminy Osina z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024. 2017-07-07 14:21
dokument Uchwała Nr XXIII/150/2017 Rady Gminy Osina z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2017-07-07 14:19
dokument UCHWAŁA NR CCXIX.377.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 2017-07-06 07:43
dokument UCHWAŁA NR XXII/ 149/ 2017 RADY GMINY OSINA z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 2017-06-05 15:05
dokument U C H W A Ł A NR XXII/148/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2017-06-05 15:03
dokument UCHWAŁA NR XXII/147/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2017-06-05 15:02
dokument Uchwała Nr XXII/146/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024. 2017-06-05 15:00
dokument Uchwała Nr XXII/145/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2017-06-05 14:56
dokument Uchwała Nr XXII/144/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 r. 2017-06-05 14:53
dokument UCHWAŁA NR XXII/143/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2016 rok. 2017-06-05 14:51
dokument UCHWAŁA Nr XXI/142/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Osina. 2017-04-05 10:45
dokument Uchwała Nr XXI/141/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-04-05 10:43
dokument UCHWAŁA Nr XXI/140/ 2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 2017-04-05 10:34
dokument UCHWAŁA Nr XXI/139/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2017 2017-04-05 10:32
dokument UCHWAŁA NR XXI/138/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Osina na lata 2017-2031. 2017-04-05 10:17
dokument Uchwała Nr XXI/137/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024. 2017-04-05 10:12
dokument Uchwała Nr XXI/136/2017 Rady Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2017-04-05 10:09
dokument Uchwała LXXIV.133.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczwcinie w sprawie wydaniaopinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2017-03-29 10:43
dokument UCHWAŁA NR XX/135/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osina. 2017-03-13 13:15
dokument Uchwała Nr XX/134/2017 Rady Gminy Osina z dnia 13 marca 2017 roku. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-13 13:13
dokument Uchwała Nr XIX/133/2017 Rady Gminy Osina z dnia 28 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w Krzywicach. 2017-03-02 13:03
dokument U C H W A Ł A Nr XIX/132/2017 Rady Gminy Osina z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości położonych w Osinie. 2017-03-02 13:01
dokument Uchwała Nr XIX/131/2017 Rady Gminy Osina z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Goleniowie. 2017-03-02 12:59
dokument UCHWAŁA Nr XIX/130/ 2017 RADY GMINY OSINA z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2017-03-02 12:58
dokument UCHWAŁA Nr XIX/129/2017 Rady Gminy Osina z dnia 28 lutego 2017 roku. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osina 2017-03-02 12:56
dokument UCHWAŁA NR XIX/128/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osina. 2017-03-02 12:54
dokument Uchwała Nr XIX/127/2017 Rady Gminy Osina z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024. 2017-03-02 12:49
dokument Uchwała Nr XIX/126/2017 Rady Gminy Osina z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2017-03-02 12:46