herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXI/120/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Osina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


UCHWAŁA Nr XXI / 120 / 2012

Rady Gminy Osina

z dnia 05 grudnia 2012 roku

w sprawie podziału Gminy Osina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic
i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz art. 12 § 2, 3 i 11 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) na wniosek Wójta Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Osina tworzy się dwa stałe obwody głosowania oraz ustala się ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, jak poniżej:

numer
stałego obwodu głosowania

granice
stałego obwodu głosowania

siedziba
obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Osina, Węgorzyce, Redło, Kikorze, Przypólsko, Krzywice

Zespół Szkół Publicznych
im. B. Malinowskiego,
Osina 54, 72-221 Osina

2

Sołectwa: Redostowo, Kościuszki, Węgorza, Bodzęcin

Świetlica wiejska, Węgorza 60, 72-221 Osina

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/152/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 18, poz. 707).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

Stosownie do art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm. ) w wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Podziału gminy na stale obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały na wniosek wójta. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców.

Według meldunku wyborczego na dzień 30.09.2012 r. liczba mieszkańców przedstawia się następująco:

Miejscowość

mieszkańcy

mieszkańcy w obwodzie

Bodzęcin

260

1055

Kościuszki

326

Redostowo

133

Węgorza

336

Krzywice

207

1901

Przypólsko

60

Kikorze

282

Osina

898

Redło

235

Węgorzyce

207

Kałużna

12

2956

Proponowany podział jest zgodny z dotychczas obowiązującą uchwałą z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-12-2012 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2012 11:03