herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXXI/182/2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie podatku rolnego.


UCHWAŁA Nr XXXI/ 182/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 4 listopada 2009 roku

w sprawie podatku rolnego.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego w wysokości 34,10 złotych za kwintal.

§ 2. 1. Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 85,25 złotych od 1 hektara przeliczeniowego.

2. Stawka podatku rolnego dla pozostałych gruntów wynosi 170,50 złotych od 1 hektara fizycznego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/130/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 101, poz. 2276).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 12-11-2009 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 10:20