herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XVIII/115/2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/223/06 Rady Gminy Osina z dnia 17 maja 2006 r. o utworzeniu rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej


Uchwała Nr XVIII/115/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 13 maja 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/223/06 Rady Gminy Osina z dnia
17 maja 2006 r. o utworzeniu
rachunku dochodów własnych w jednostce
budżetowej

Na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220 , Nr 62,

poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 roku Nr 80,

poz.717, Nr 162,poz. 1568 z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 z 2005

Nr 172, poz.1441 i Nr 175 ,poz.1457 z 2006 Nr 17, poz. 128 /oraz art. 22 ust 3 ustawy z

dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U Nr 249, poz.2104 z póź. zm. )

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1.W § 3 Uchwały Nr XXXII/223/06 Rady Gminy Osina z dnia 17 maja 2006r w sprawie
utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej wprowadza
się nowy punkt 3) w brzmieniu następującym :

„ 3) cele oświatowo-dydaktyczno -wychowawcze”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 20-05-2008 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2008 11:23