herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XV/83/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina


UCHWALA Nr XV / 83 / 2012

Rady Gminy Osina

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina.

Na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina.

§ 2. Rada Gminy Osina określa następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych:

 1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy;

 2. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych;

 3. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;

 4. edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest przez następujące działania Gminy:

 1. zbieranie z terenu Gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela i przewożenie ich do Schroniska dla zwierząt w Białogardzie, ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard, z którym Gmina posiada podpisaną umowę na przyjmowanie bezdomnych psów;

 2. umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela;

 3. zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom zebranym z terenu Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela prowadzone będzie przez schronisko dla zwierząt o którym mowa w punkcie 1;

 4. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy;

 5. uruchomienie w Urzędzie Gminy lub innej instytucji lub organizacji, której Gmina powierzy to zadanie, punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielania pomocy lekarsko- weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, itp.

§ 4. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez następujące działania Gminy:

 1. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;

 2. wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom;

 3. współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości;

 4. umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów" właścicielom suk, które w najszybszym z możliwych terminów po porodzie powinny zostać poddane sterylizacji na koszt właściciela;

 5. umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów" wolno żyjących kocic oraz zachęcenie opiekunów do ich sterylizacji.

§ 5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane będzie poprzez następujące działania Gminy:

 1. egzekwowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną obowiązku corocznego obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie;

 2. trwałe oznakowanie psów, za pomocą elektronicznego mikroprocesora („czipa”) na koszt Gminy, realizowane we współpracy z lekarzami weterynarii;

 3. konsekwentne egzekwowane przepisów prawa w tym lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku.

§ 6. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego taktowania zwierząt realizowana jest poprzez następujące działania Gminy:

 1. zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;

 2. współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach;

 3. organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.

§ 7. Gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich zostanie wyłonione przez Wójta Osiny w zależności od rodzaju zwierzęcia, w trybie uregulowanym przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

§ 8. Rada Gminy Osina uchwalając budżet Gminy Osina zapewniła w nim środki finansowe na realizacje zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt w wysokości 11 000 zł, które zostaną wydatkowane w sposób określony w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2012 r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marian Szymczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-04-2012 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-04-2012 08:29