Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/35/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 r.


Uchwała Nr VII/35/2011

Rady Gminy Osina

z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz 675, z 2011 r. Nr 21,poz.113) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Gminy na 2011 rok o kwotę 3 329 755,00 zł

-dział 010 rozdział 01010 § 6200 o kwotę 3 329 755,00 zł,

( Rolnictwo i łowiectwo -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ).

§ 2. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2011 rok o kwotę 3 519 683,00 zł

-dział 921 rozdział 92109 § 6207 o kwotę 144 081,00 zł

( Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury ,świetlice ,kluby- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ).

-dział 010 rozdział 01010 § 6207 o kwotę 3 375 602,00 zł,

(Rolnictwo i łowiectwo -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ).

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2011 rok o kwotę 132 439,85 zł

-dział 010 rozdział 01010 § 6057 o kwotę 53 693,00 zł,

-dział 010 rozdział 01010 § 6059 o kwotę 55 261,00 zł,

(Rolnictwo i łowiectwo -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 6 485,85 zł

- dział 851 rozdział 85154 § 4280 o kwotę 2 000,00 zł

- dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł

(Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych)

- dział 921 rozdział 92109 § 4260 o kwotę 10 000,00 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy , ośrodki kultury, świetlice, i kluby- zakup energii)

§.4.Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2011 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osina w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 10 789 859,06 zł,

2) plan wydatków ogółem: 19 365 189,91 zł.

§ 6.Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 575 330,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2 707 919,77 zł,

2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn.”Kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina , Kikorze , Kościuszki „ w kwocie 1 620 837,00 zł

3) kredytu długoterminowego na zadanie pn „Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina , Kikorze , Kościuszki „ planowanego do zaciągnięcia w 2011 r.- w wysokości  1 037 336,80 zł,

4) kredytu długoterminowego na zadanie pn „Budowę odcinków sieci kanalizacyjnej od pierwszej studzienki od strony budynków do sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach inwestycji pod nazwą Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina w I etapie „ w wysokości 740 000,00 zł,

5) kredytu długoterminowego na zadanie pn” Budowa oczyszczalni ścieków w m. Osina „
946 966,00 zł

6) wolnych środków w wysokości 1 522 271,28 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski


0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 17-06-2011 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-06-2011 11:52