herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr VII/35/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 r.


Uchwała Nr VII/35/2011

Rady Gminy Osina

z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz 675, z 2011 r. Nr 21,poz.113) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Gminy na 2011 rok o kwotę 3 329 755,00 zł

-dział 010 rozdział 01010 § 6200 o kwotę 3 329 755,00 zł,

( Rolnictwo i łowiectwo -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ).

§ 2. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2011 rok o kwotę 3 519 683,00 zł

-dział 921 rozdział 92109 § 6207 o kwotę 144 081,00 zł

( Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury ,świetlice ,kluby- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ).

-dział 010 rozdział 01010 § 6207 o kwotę 3 375 602,00 zł,

(Rolnictwo i łowiectwo -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ).

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2011 rok o kwotę 132 439,85 zł

-dział 010 rozdział 01010 § 6057 o kwotę 53 693,00 zł,

-dział 010 rozdział 01010 § 6059 o kwotę 55 261,00 zł,

(Rolnictwo i łowiectwo -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 6 485,85 zł

- dział 851 rozdział 85154 § 4280 o kwotę 2 000,00 zł

- dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł

(Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych)

- dział 921 rozdział 92109 § 4260 o kwotę 10 000,00 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy , ośrodki kultury, świetlice, i kluby- zakup energii)

§.4.Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2011 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osina w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 10 789 859,06 zł,

2) plan wydatków ogółem: 19 365 189,91 zł.

§ 6.Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 575 330,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2 707 919,77 zł,

2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn.”Kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina , Kikorze , Kościuszki „ w kwocie 1 620 837,00 zł

3) kredytu długoterminowego na zadanie pn „Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina , Kikorze , Kościuszki „ planowanego do zaciągnięcia w 2011 r.- w wysokości  1 037 336,80 zł,

4) kredytu długoterminowego na zadanie pn „Budowę odcinków sieci kanalizacyjnej od pierwszej studzienki od strony budynków do sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach inwestycji pod nazwą Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina w I etapie „ w wysokości 740 000,00 zł,

5) kredytu długoterminowego na zadanie pn” Budowa oczyszczalni ścieków w m. Osina „
946 966,00 zł

6) wolnych środków w wysokości 1 522 271,28 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski


0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 17-06-2011 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-06-2011 11:52