herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXI/111/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013 - 2024


Uchwała Nr XXI/111/2012

Rady Gminy Osina

z dnia 05 grudnia

.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013-2024.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Osina na lata 2013-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Osina w latach 2013-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

  1. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013

.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-12-2012 12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2012 12:04