herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXV/153/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w Osinie


U C H W A Ł A Nr XXV/153/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości w Osinie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się , co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę dotychczasowym dzierżawcom bez przetargu na okres 3 lat nieruchomości rolnych przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina pod ogrody działkowe stanowiących własność Gminy, oznaczonych numerami: 200/22 o pow. 279 m2, 200/28 o pow. 364 m2, 200/29 o pow. 334 m2, 200/30 o pow. 315 m2, 200/33 o pow. 345 m2, 200/34 o pow. 517 m2, 201/8 o pow. 408 m? - obręb Osina.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 18-03-2009 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 18-03-2009 11:07