herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXI/117/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Kikorze pod przepompownię


U C H W A Ł A Nr XXI / 117/2012

Rady Gminy Osina

z dnia 05 grudnia 2012 r.

w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Kikorze pod przepompownię.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 1281, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie działki nr 238/5 o pow. 20 m? położonej w obrębie ewidencyjnym Kikorze, stanowiącej własność osoby fizycznej, z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków w związku z inwestycją pn.: Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina, Kikorze, Kościuszki. Dla działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Goleniowie księga wieczysta Kw SZ1O/0029814/7.

2. Wartość wymienionej w ust. 1 działki jest ustalona na podstawie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego (zgodnie z porozumieniem z dnia 6 marca 2012 zawartym z właścicielem nieruchomości) na kwotę 632,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 18.08.2011 r. zakończono I etap zadania pn. „Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - I etap Osina, Kikorze, Kościuszki”. W ramach inwestycji na dz. nr 238/3 (przed podziałem) zgodnie z dokumentacją projektową oraz decyzją Nr 07/04 lokalizacji inwestycji celu publicznego: znak BG-7331- 01/2004 z dn. 14 kwietnia 2004 r. wybudowano przepompownię ścieków. Przed przystąpieniem do ww. inwestycji uzyskano od właściciela zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane a w dn. 6 marca 2012 r. z właścicielem nieruchomości (Antoni i Franciszka Majka) zawarto porozumienie na mocy którego uzgodniono warunki:

- podziału geodezyjnego nieruchomości;

- wyceny nieruchomości;

- terminu i kosztów zawarcia umowy notarialnej;

Biorąc powyższe pod uwagę stało się zasadne wykupienie w/w działki.

Opracował: Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-12-2012 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2012 11:08