Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/8/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2011


Uchwała Nr III/8/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 10 291 175,00 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 6 881 420,00 zł,

 2. dochody majątkowe - 3 409 755,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 18 923 994,00 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 8 382 856,00 zł,

 2. wydatki majątkowe - 10 541 138,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 8 632 819,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 2 895 430,00zł,

 2. zaciąganych pożyczek - 1 567 144,00zł

 3. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 4 170 245,00zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody - 11 962 574,00 zł,

 2. rozchody - 3 329 755,00 zł.

(spłata rozchodów nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych)

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 19 000,00 zł,

 2. celowe w kwocie - 22 000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie
z załącznikiem Nr 4,

§ 71.Ustala się dochody w kwocie - 38 000,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 37 000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 1 000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8Ustala się dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 5) w kwotach:

 1. dochody - 104 775,00 zł,

 2. wydatki

- 104 775,00 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 300 000,00zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 11Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 102 000,00 zł,

  2. celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (Załącznik Nr 7) w kwocie - 80 000,00 zł,

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

 1. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 50 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:

  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

 2. przekazania uprawnień innym jednost­kom organizacyjnym jednostki samorządu te­rytorialnego do zaciągania zobowiązań z ty­tułu umów, których realizacja w roku następ­nym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 50 000,00 zł,

 5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 30 000,00 zł,

§ 13 . 1) Z budżetu gminy mogą być udzielane pracownikom oraz sołtysom zaliczki

na pokrycie drobnych wydatków.

2) Pracownikom oraz sołtysom ,którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpo
średnio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok
budżetowy lub na okres krótszy.

3) Zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią
inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być
rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku
budżetowego.

4) Jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych
wynagrodzeń pracownika. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi
nie mogą być udzielane następne zaliczki.

5) Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku
budżetowego, powinny być wpłacone do kasy gminy lub do banku najpóźniej w przedostatnim
dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący jednostki budżetowej.

6) Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych gminy do udzielania zaliczek na wydatki
według zasad określonych powyżej.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

2

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 04-03-2011 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 04-03-2011 10:20