herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXVI/211/2010 Rady Gminy Osina z dnia 09 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.


Uchwała Nr XXXVI/211/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 09 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/188//2009 z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2010 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 54 z dnia 21 stycznia 2010r) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2010 r o kwotę 49 751,00 zł, z tego :

- dział 853 rozdział 85395 § 2317 o kwotę 46 989,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 2319 o kwotę 2 762,00 zł,

(Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej-pozostała działalność - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst)

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2010 r o kwotę 49 751,00 zł, z tego :

- dział 853 rozdział 85395 § 4019 o kwotę 691,42 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4017 o kwotę 11 818,99 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4049 o kwotę 112,60 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4047 o kwotę 1 912,52 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę 134,37zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4117 o kwotę 2 282,40 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4129 o kwotę 17,24 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4127 o kwotę 292,96 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę 1 137,94zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4177 o kwotę 19 328,56 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę 68,95 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4217 o kwotę 1 171,05 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 599,48 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4307 o kwotę 10 182,52 zł,

(Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej-pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, , składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy , wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 22-04-2010 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2010 14:43