herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XLI/ 237/10 RADY GMINY OSINA z dnia 18 września 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Osina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


UCHWAŁA Nr XLI/ 237/10

RADY GMINY OSINA

z dnia 18 września 2010 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Osina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 106 poz. 675) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, z 2009 r. Nr 65 poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219 poz. 1706 , Nr 221 poz. 1738, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229 , Nr 81 poz. 527 ), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z 2009 r. Dz. U. Nr 206 poz. 1589, z 2010 r. Nr 28 poz. 146 Nr 125 poz. 842 poz. 842) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. Uchwała określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Osina oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. Celem Zespołu będzie realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy.

§ 3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział II

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków

Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 4. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt.

§ 5. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta powołującym Zespół Interdyscyplinarny.

§ 6. Przedstawiciele jednostek, o których mowa w art. 9a ust. 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami / jednostkami.

§ 7. Wójt odwołuje Członka Zespołu:

      1. na jego umotywowany wniosek,

      2. na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

      3. w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

§ 8. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym.

§ 9. W przypadku odwołania lub zgonu członka Zespołu, w miejsce zwolnione Wójt Gminy powołuje innego członka Zespołu z tej samej instytucji, po wskazaniu kandydatury przez osobę kierującą instytucjami / jednostkami.

§ 10. Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla powołania członka Zespołu.

§ 11. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 12. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

 1. uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub Wójta. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.

 2. Pisemnej rezygnacji Przewodniczącego.

§ 13. Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z zapisami § 11.

Rozdział III

Warunki funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego

§ 14. Przewodniczący Zespołu może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych prac, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

§ 15. Szczegółowy tryb pracy Zespołu i grup roboczych, określa regulamin przyjęty przez Członków Zespołu zwykłą większością głosów.

§ 16. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§ 17. Realizację powyższych zapisów powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 23-09-2010 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 23-09-2010 10:58