herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XX/102/2012 z dnia 29-10-2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości


UCHWAŁA Nr XX / 102/ 2012

Rady Gminy Osina

z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

  1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0, 66 zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,51 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku

publicznego od 1 m 2 powierzchni 0,22 zł,

  1. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m 2 powierzchni użytkowej 0,57 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

od 1 m 2 powierzchni użytkowej, 17,85 zł,

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

w budynkach zajętych w części na prowadzenie

działalności w świetlicach wiejskich - od 1 m2 powierzchni

użytkowej, 0,21 zł,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

siewnym od 1 m 2 powierzchni użytkowej 9,67 zł,

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu

przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające

tych świadczeń od 1 m 2 powierzchni użytkowej 4,19 zł,

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego od 1 m 2

powierzchni użytkowej 6,30 zł,

  1. Od budowli:

    1. służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 0,01 % wartości,

    2. pozostałych - 2 % ich wartości.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/50/2011 Rady Gminy Osina z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 140 poz. 2620).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 31-10-2012 12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 31-10-2012 12:04