herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XIII-71-2012 r. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie gminy Osina 2012 rok


Uchwała Nr XIII/71/2012

Rady Gminy Osina

z dnia 17 stycznia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz 675, z 2011 r. Nr 21,poz.113) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się własne dochody budżetowe Gminy na 2012 rok o kwotę 63 000,00 zł

-dział 010 rozdział 01010 § 0830 o kwotę 60 000,00zł,

(Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wpływy z usług )

- dział 756 rozdział 75615 § 0320 o kwotę 2 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75615 § 0330 o kwotę 1 000,00 zł

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -- wpływy z podatku rolnego , leśnego )

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na 2012 rok o kwotę 63 000,00 zł

-dział 010 rozdział 01010 § 4300 o kwotę 50 000,00 zł,

-dział 010 rozdział 01010 § 4260 o kwotę 10 000,00 zł,

(Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zakup usług pozostałych oraz zakup energii)

- dział 700 rozdział 70005 § 4500 o kwotę 3 000,00 zł,

(Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 20-01-2012 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 20-01-2012 09:40