herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXII/134/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.


UCHWAŁA Nr XXII / 134 /2008

Rady Gminy Osina

z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 1 i 10, art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu mieszkaniowego udziału w wysokości ? w nieruchomości położonej na działce 83 - obręb Redostowo, o pow. 0.4473 ha, zabudowanej budynkiem dwurodzinnym wraz z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi, z uwzględnieniem pierwszeństwa na rzecz najemcy.

2. Sprzedaż udziału w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy może nastąpić w przypadku, gdy najemca nie zalega z zapłatą czynszu.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży nieruchomości określonej w § 1, według następujących zasad:

1) 60 % bonifikaty od ceny - dla nabywcy składającego wniosek o wykup nieruchomości;

2) 24 % bonifikaty - dodatkowo dla nabywcy przy wykupie udziału, jeśli wniósł całą kwotę należną do zapłaty jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego;

§  3. Na wniosek nabywcy będącego najemcą nieruchomości na cele mieszkaniowe, sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty może nastąpić w systemie ratalnym, na następujących zasadach:

1) należność za sprzedawany udział może być rozłożona na 12 rat miesięcznych;

2) pierwsza rata nie może być niższa niż 20% należnej ceny sprzedaży;

3) nie zapłacenie dwóch rat w terminie skutkuje wymagalnością całej należnej ceny z ustawowymi odsetkami;

4) rozłożona na raty niespłacona część ceny sprzedaży udziału wraz z oprocentowaniem podlega zabezpieczeniu hipotecznemu (hipoteka zwykła i kaucyjna) na koszt nabywcy.

§ 4.1. Nabywcę powinny obciążać koszty przygotowania udziału do sprzedaży (koszty wyceny nieruchomości, opracowań geodezyjnych, ogłoszenia do publicznej wiadomości, odpis z księgi wieczystej) oraz koszt sporządzenia umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej.

2. Postanowienie ust. 1 ma zastosowanie również przypadku rezygnacji wnioskodawcy z nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 01-12-2008 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 10-12-2008 09:17