herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XVIII/110/2008 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Osina na lata 2008-2015


U C H W A Ł A Nr XVIII / 110 /2008

RADY GMINY OSINA

z dnia 13 maja 2008 roku

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Osina na lata 2008-2015

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) uchwala się, co następuje :

 

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Osina

na lata 2008-2015, która stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII / 88 /2004 Rady Gminy Osina z dnia 3 lutego 2004

roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy

Osina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Robert Jurgielaniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 19-05-2008 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilian Pisarek 19-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Mitłosz 20-05-2008 14:54