Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XV/87/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej


U C H W A Ł A Nr XV / 87 /2012

Rady Gminy Osina

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 149, poz. 887) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 z 2011 Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz.622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na części nieruchomości gruntowej utwardzonej kostką brukową, będącej własnością Gminy Osina, położonej w Osinie, uregulowanej w księdze wieczystej Kw SZ1O/00028377/4, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 70/32 o pow. 0,2846 ha - obręb Osina na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości zabudowanej położonej w Osinie uregulowanej w księdze wieczystej Kw 29797 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 70/18 o pow. 0.0788 ha - obręb Osina, polegającej na nieograniczonym czasowo nieodpłatnym prawie przejścia i przejazdu.

§ 2. Służebność, o której mowa w § 1 wykonywana będzie na gruncie o łącznej powierzchni 710,00 m2, oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 do uchwały symbolem S.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marian Szymczak

UZASADNIENIE:

Gmina Osina jest właścicielem nieruchomości gruntowej utwardzonej kostką brukową oznaczonej w ewidencji gruntów nr 70/32 o pow. 0,2846 ha. Działka została nabyta przez Gminę nieodpłatnie, aktem notarialnym Rep. A nr 560/2011 z dn. 8.02.2011 r. w trybie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 21 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Art. 44, ust. 1 „Grunty Zasobu zabudowane obiektami infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym wraz z innym mieniem niezbędnym do korzystania z tej infrastruktury Agencja może przekazać, w drodze umowy, nieodpłatnie na własność gminie albo spółdzielni utworzonej przez nabywców lokali określonych w art. 42 ust. 1 w celu administrowania budynkami, w których znajdują się te lokale.”

W/w działka nr 70/32 graniczy m. inn. z działką zabudowaną nr 70/18 o pow. 0.0788 ha i nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

Udzielenie zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na części nieruchomości nr 70/32 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej zabudowanej garażami, położonymi na dz. nr 70/18 - obręb Osina, polegającej na nieograniczonym czasowo nieodpłatnym prawie przejścia i przejazdu umożliwi korzystanie z cudzej nieruchomości określonym osobom i w oznaczonym zakresie.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a „do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-04-2012 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-04-2012 08:39