herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XV/87/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej


U C H W A Ł A Nr XV / 87 /2012

Rady Gminy Osina

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 149, poz. 887) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 z 2011 Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz.622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na części nieruchomości gruntowej utwardzonej kostką brukową, będącej własnością Gminy Osina, położonej w Osinie, uregulowanej w księdze wieczystej Kw SZ1O/00028377/4, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 70/32 o pow. 0,2846 ha - obręb Osina na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości zabudowanej położonej w Osinie uregulowanej w księdze wieczystej Kw 29797 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 70/18 o pow. 0.0788 ha - obręb Osina, polegającej na nieograniczonym czasowo nieodpłatnym prawie przejścia i przejazdu.

§ 2. Służebność, o której mowa w § 1 wykonywana będzie na gruncie o łącznej powierzchni 710,00 m2, oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 do uchwały symbolem S.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marian Szymczak

UZASADNIENIE:

Gmina Osina jest właścicielem nieruchomości gruntowej utwardzonej kostką brukową oznaczonej w ewidencji gruntów nr 70/32 o pow. 0,2846 ha. Działka została nabyta przez Gminę nieodpłatnie, aktem notarialnym Rep. A nr 560/2011 z dn. 8.02.2011 r. w trybie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 21 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Art. 44, ust. 1 „Grunty Zasobu zabudowane obiektami infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym wraz z innym mieniem niezbędnym do korzystania z tej infrastruktury Agencja może przekazać, w drodze umowy, nieodpłatnie na własność gminie albo spółdzielni utworzonej przez nabywców lokali określonych w art. 42 ust. 1 w celu administrowania budynkami, w których znajdują się te lokale.”

W/w działka nr 70/32 graniczy m. inn. z działką zabudowaną nr 70/18 o pow. 0.0788 ha i nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

Udzielenie zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na części nieruchomości nr 70/32 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej zabudowanej garażami, położonymi na dz. nr 70/18 - obręb Osina, polegającej na nieograniczonym czasowo nieodpłatnym prawie przejścia i przejazdu umożliwi korzystanie z cudzej nieruchomości określonym osobom i w oznaczonym zakresie.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a „do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-04-2012 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-04-2012 08:39