herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXII/189/2009 Rady Gminy Osina z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego określonego w uchwale budżetowej na 2010 r.


Uchwała Nr XXXII/189/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 07 grudnia 2009 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego określonego w uchwale budżetowej na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 lit . „c” ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, i Nr 167 , poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223, poz.1458 oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)uchwala się ,co następuje:

§ 1.Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000,00 zł (słownie trzy miliony zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina, Kikorze ,Kościuszki”.

§ 2. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową .

§ 3. Spłata kredytu będzie następować z dochodów własnych Gminy w latach
2010- 2020 następująco :

- 2010 r.- karencja w spłacie kredytu

- 2011 r.- 300 000,00 zł.( słownie trzysta tysięcy zł 00/100),

- 2012 r.- 300 000,00 zł.( słownie trzysta tysięcy zł 00/100),

- 2013 r.- 300 000,00 zł.( słownie trzysta tysięcy zł 00/100),

- 2014 r.- 300 000,00 zł.( słownie trzysta tysięcy zł 00/100),

- 2015 r.- 300 000,00 zł.( słownie trzysta tysięcy zł 00/100),

- 2016 r.- 300 000,00 zł.( słownie trzysta tysięcy zł 00/100),

- 2017 r.- 300 000,00 zł.( słownie trzysta tysięcy zł 00/100),

- 2018 r.- 300 000,00 zł.( słownie trzysta tysięcy zł 00/100),

- 2019 r.- 300 000,00 zł.( słownie trzysta tysięcy zł 00/100),

- 2020 r.- 300 000,00 zł.( słownie trzysta tysięcy zł 00/100).

§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy Osina do wyłonienia kredytodawcy zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 30-12-2009 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2009 10:50