herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr VIII-46-2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r, w sprawie bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie


U C H W A Ł A Nr VIII/46/2011

Rady Gminy Osina

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 134, poz. 777) oraz art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 z 2011 Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz.622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732 ) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe przedłużenie wydzierżawienia Andrzejowi Iwaniuk, na okres trzech lat nieruchomości gruntowej o powierzchni 7700 m? położonej w Osinie, stanowiącej działkę nr 129 - obręb Osina, z przeznaczeniem pod uprawy polowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

Andrzej Iwaniuk wystąpił z wnioskiem w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy której przedmiotem jest działka ewidencyjna nr 129 - obręb Osina. Dotychczas obowiązująca umowa zawarta w dniu 1 października 2008 r. wygasa 30 września 2011 r. .

Działka nr 129 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jest przeznaczona jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (ozn. w planie -5P ) a wg ewidencji gruntów PODGiK w Goleniowie sklasyfikowana jest jako - użytek R IVb. Do czasu zagospodarowania działki zgodnie z miejscowym planem nieruchomość może być wykorzystywana w celach rolniczych. Przyjęta w dniu 5 listopada 2009 r. ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych ustaw w art. 37 ust.4 stanowi, że zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata następuje w drodze przetargu a Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. W związku z powyższym, sprawa winna zostać rozstrzygnięta przez Radę Gminy w formie indywidualnej uchwały.

Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-09-2011 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2011 10:51