herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXVIII / 222 / 2010 RADY GMINY OSINA z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Węgorza na lata 2010 ? 2017?


U C H W A Ł A Nr XXXVIII / 222 / 2010

RADY GMINY OSINA

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Węgorza na lata 2010 - 2017”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,Nr 28, poz. 142 i 146) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Węgorza na lata 2010-

2017”, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr ……/……/2010

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Węgorza

na lata 2010 - 2017”

Plan odnowy miejscowości jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosków składanych w celu uzyskania dofinansowania z działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Struktura i zakres planu odnowy miejscowości określone są w § 10, pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 z póź. zm.)

Krzysztof Szwedo

Inspektor ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 05-07-2010 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2010 13:56