herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXXIII/194/2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.


UCHWAŁA Nr XXXIII / 194 /2009

Rady Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18a ust. 4 i 5, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 48 ust. 1 Statutu Gminy Osina przyjętego uchwałą Nr VI/46/2003 z dnia 28 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 56, poz. 1001) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy i plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na

2010 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku .

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/194/2009 Rady Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2009 roku

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY OSINA

NA 2010 ROK.

I. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osina

  1. Wydanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2009 rok.

  2. Sporządzenie wniosku do Rady Gminy Osina w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

  3. Wydawanie opinii i sporządzanie wniosków do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Osina za I półrocze 2010 roku.

  4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy Osina.

II. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osina

Lp.

Miesiąc

Dział

Przedmiot Kontroli

1

Kwiecień

852

Pomoc Społeczna

2

Maj

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3

Czerwiec

801

Oświata i wychowanie

4

Sierpień

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5

Wrzesień

801

Oświata i wychowanie

6

Październik

010

Rolnictwo i łowiectwo

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-01-2010 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2010 12:26