Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV-78-2012 r. z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na " Najładniejszą wieś " i " Najestetycznejszą zagrodę wiejską "


UCHWAŁA Nr XIV / 78/ 2012

RADY GMINY OSINA

z dnia 5 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na Najładniejszą wieś i „Najestetyczniejszą zagrodę wiejską”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje :

§ 1. W celu dbałości o wygląd estetyczny miejscowości z terenu Gminy Osina oraz propagowania wśród mieszkańców Gminy Osina porządku, czystości i zasad ochrony środowiska naturalnego, przyjmuje się Regulamin Konkursu na:

- Najładniejszą wieś”

- „ Najestetyczniejszą zagrodę wiejska” - w dwóch kategoriach

w Gminie Osina w 2012 roku, jako załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Komisji Konkursowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Załącznik do uchwały Nr XIV/78/2012

Rady Gminy Osina z dnia 5 marca 2012 r.

REGULAMIN KONKURSU NA „NAJŁADNIEJSZĄ WIEŚ” I „NAJESTETYCZNIEJSZĄ ZAGRODĘ WIEJSKĄ

 1. Rada Gminy Osina i Wójt Gminy Osina ogłaszają XIII edycję konkursu na „Najładniejszą wieś” i „Najestetyczniejszą zagrodę” w Gminie Osina w 2012 r.

 2. Konkurs jest zachętą do poprawy estetyki, wyglądu naszych wsi i zabudowań oraz warunków higieniczno-sanitarnych i przeciwpożarowych.

 3. Celem konkursu jest uczynienie naszej gminy: piękną, zadbaną, z funkcjonalną i ładną zielenią, a także podniesienie standardu życia i pracy na wsi.

Konkurs powinien skłonić mieszkańców poszczególnych miejscowości do podejmowania lub kontynuowania prac porządkowych .

I. KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ WIEŚ

 1. Organizacja konkursu.

W konkursie uczestniczą wszystkie sołectwa w gminie

 1. Kryteria wyboru:

a) ogólny wygląd miejscowości, utrzymanie czystości ładu i porządku: od 1 do 10 pkt

b) aktywność i zaangażowanie na rzecz poprawy estetyki miejscowości: od 1 do 5 pkt

(ocena ta dotyczy wszystkich prac i przedsięwzięć przeprowadzonych

przez mieszkańców w celu poprawy estetyki miejscowości między

pierwszą a drugą wizytą komisji konkursowej)

c) zajęcie I miejsca w konkursie „Najestetyczniejsza zagroda” /w obu kategoriach/ 1 pkt

 1. Zasady punktacji.

Wylicza się średnią ilość punktów przyznanych przez członków komisji :

 • w ppkt. a) z pierwszej oraz drugiej wizyt komisji ,

 • w ppkt. b) po drugiej wizycie komisji.

O kolejności miejsc decyduje suma średnich punktów uzyskanych za ppkt. a) i b) plus punkty uzyskane za ppkt c) .

W przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje dodatkowe głosowanie członków komisji. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

- 1 -

II. KONKURS NA NAJESTETYCZNIEJSZĄ ZAGRODĘ

 1. Konkurs jest otwarty i przeznaczony dla wszystkich mieszkańców gminy, którzy posiadają umowę na wywóz odpadów komunalnych.

 2. W obecnej XIII edycji konkursu nie mogą brać udziału laureaci konkursu z 2011 r. (zdobywcy miejsca od I do III).

 3. Każdy chcący w nim uczestniczyć zgłasza swój pisemny akces na zasadach dobrowolności,
  u sołtysa lub radnego danej miejscowości.

 4. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach.

I etap - na poziomie miejscowości

II etap - gminny

 1. W pierwszym etapie Rady Sołeckie zbiorą zgłoszenia i wytypują (wybiorą) maksymalnie po pięć zagród w każdej kategorii, które będą reprezentowały miejscowość w drugim etapie konkursu.

Zasady wyboru i wytypowania zagród do II etapu konkursu pozostawia się do dyspozycji Rad Sołeckich poszczególnych miejscowości.

 1. W drugim etapie Gminna Komisja Konkursowa wybierze „Najestetyczniejszą zagrodę” w obu kategoriach spośród zagród zgłoszonych przez Rady Sołeckie poszczególnych miejscowości według poniżej przedstawionych zasad i punktacji.

 2. W przypadku gdy będzie 5 (pięć) lub mniej zgłoszonych zagród, konkurs w danej kategorii nie odbędzie się.

 3. Przedmiotem oceny i podstawą wyboru „Najestetyczniejszej zagrody” będą :

I kategoria - dla rolników indywidualnych posiadających powyżej 5 ha i prowadzących

produkcję roślinną lub zwierzęcą

a) stan budynku mieszkalnego /wygląd zewnętrzny/ od 1 do 5 pkt.

b) ogrodzenie (w przypadku cząstkowego ogrodzenia lub jego braku o ilości od 1 do 10 pkt.

punktów dla danej zagrody decyduje Komisja większością głosów)

c) stan budynków inwentarskich od 1 do 5 pkt.

d) estetyka podwórka (trawnik, wydzielenie chodników, wybiegi dla zwierząt,

wiata na maszyny, przydomowy ogród warzywny i kwiatowy, płyta obornikowa) od 1 do 15 pkt.

II kategoria - dla pozostałych, w tym wspólnot z budynków wielorodzinnych

a) stan budynku mieszkalnego /wygląd zewnętrzny/ od 1 do 5 pkt.

b) ogrodzenie (w przypadku cząstkowego ogrodzenia lub jego braku o ilości od 1 do 10 pkt.

punktów dla danej zagrody decyduje Komisja większością głosów)

c) estetyka podwórka (trawnik, wydzielenie chodników, przydomowy ogród

warzywny i kwiatowy) od 1 do 15 pkt.

 1. Zasady punktacji.

O kolejności miejsc decyduje suma średnich punktów komisji z dwóch wizyt.

W przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje dodatkowe głosowanie członków komisji. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

III. GMINNA KOMISJA KONKURSOWA

 1. Oceny oraz wyboru najładniejszej wsi i najestetyczniejszej zagrody w obu kategoriach

dokona powołana przez Wójta Gminy Gminna Komisja Konkursowa, składająca się

z maksymalnie pięciu osób.

 1. Przy wizytowaniu poszczególnych miejscowości, w pracach komisji może uczestniczyć

sołtys lub radny z głosem doradczym jako gospodarz /rzecznik/ danej miejscowości.

 1. Komisja konkursowa :

  • zatwierdza wyniki konkursu,

  • ocenia i rozstrzyga konkursy na: najładniejszą wieś i najestetyczniejszą zagrodę,

  • przyznaje nagrody i wyróżnienia.

  • Członek komisji będący mieszkańcem ocenianej miejscowości nie uczestniczy przy jej ocenie.

  • Osoby biorące udział w obradach komisji obowiązuje zachowanie tajności w sprawach ich

  • przebiegu.

   1. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.

   2. Pełna dokumentacja dotycząca konkursu przechowywana jest w Urzędzie Gminy Osina na stanowisku inspektora ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu.

   IV. TERMINARZ KONKURSU

   1. Ogłoszenie konkursów w poszczególnych sołectwach

   na tablicach ogłoszeń do 18.05.2012 r.

   1. Zgłoszenie u Sołtysa bądź radnego chęci udziału w konkursie

   „Najestetyczniejsza zagroda” w obu kategoriach do 25.05.2012 r.

   1. Zgłoszenie przez Rady Sołeckie do Gminnej Komisji Konkursowej

   zagród do obu kategorii konkursu „Najestetyczniejsza zagroda” do 01.06.2012 r.

   1. Pierwsza wizyta Gminnej Komisji Konkursowej w sołectwach

   ocena wsi i zagród, od 04.06 do 09.06.2012 r.

   1. Druga wizyta Gminnej Komisji Konkursowej w sołectwach

   Ocena wsi i zagród, od 27.08 do 31.08.2012r.

   1. Podsumowanie i ogłoszenie wyniku konkursów do 21.09.2012 r.

   V. NAGRODY

   Konkurs na najładniejszą wieś

   I Nagroda - Puchar Wójta Gminy Osina + nagroda pieniężna w wysokości - 4000 zł

   II Nagroda - Dyplom + nagroda pieniężna w wysokości - 3000

   III Nagroda - Dyplom + nagroda pieniężna w wysokości - 2000 zł

   Wyróżnienia - do decyzji komisji konkursowej

   Nagrody pieniężne powinny być wydane na poprawę estetyki wsi.

   Konkurs na najestetyczniejszą zagrodę

   I kategoria - dla rolników indywidualnych posiadających powyżej 5 ha i prowadzących

   produkcję roślinną lub zwierzęcą

   I Nagroda - Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Osina

   + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 800 zł

   II Nagroda - Dyplom + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 500

   III Nagroda - Dyplom + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 300

   Wyróżnienia - do decyzji komisji konkursowej

   II kategoria - dla pozostałych w tym wspólnot z budynków wielorodzinnych

   I Nagroda - Puchar Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Osina

   + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 800 zł

   II Nagroda - Dyplom + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 500

   III Nagroda - Dyplom + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 300

   Wyróżnienia - do decyzji komisji konkursowej

   O przyznaniu nagród ufundowanych przez sponsorów konkursu, decyduje fundator, po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminną Komisją Konkursową.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 16-03-2012 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2012 10:33