herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XIV-78-2012 r. z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na " Najładniejszą wieś " i " Najestetycznejszą zagrodę wiejską "


UCHWAŁA Nr XIV / 78/ 2012

RADY GMINY OSINA

z dnia 5 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na Najładniejszą wieś i „Najestetyczniejszą zagrodę wiejską”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje :

§ 1. W celu dbałości o wygląd estetyczny miejscowości z terenu Gminy Osina oraz propagowania wśród mieszkańców Gminy Osina porządku, czystości i zasad ochrony środowiska naturalnego, przyjmuje się Regulamin Konkursu na:

- Najładniejszą wieś”

- „ Najestetyczniejszą zagrodę wiejska” - w dwóch kategoriach

w Gminie Osina w 2012 roku, jako załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Komisji Konkursowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Załącznik do uchwały Nr XIV/78/2012

Rady Gminy Osina z dnia 5 marca 2012 r.

REGULAMIN KONKURSU NA „NAJŁADNIEJSZĄ WIEŚ” I „NAJESTETYCZNIEJSZĄ ZAGRODĘ WIEJSKĄ

 1. Rada Gminy Osina i Wójt Gminy Osina ogłaszają XIII edycję konkursu na „Najładniejszą wieś” i „Najestetyczniejszą zagrodę” w Gminie Osina w 2012 r.

 2. Konkurs jest zachętą do poprawy estetyki, wyglądu naszych wsi i zabudowań oraz warunków higieniczno-sanitarnych i przeciwpożarowych.

 3. Celem konkursu jest uczynienie naszej gminy: piękną, zadbaną, z funkcjonalną i ładną zielenią, a także podniesienie standardu życia i pracy na wsi.

Konkurs powinien skłonić mieszkańców poszczególnych miejscowości do podejmowania lub kontynuowania prac porządkowych .

I. KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ WIEŚ

 1. Organizacja konkursu.

W konkursie uczestniczą wszystkie sołectwa w gminie

 1. Kryteria wyboru:

a) ogólny wygląd miejscowości, utrzymanie czystości ładu i porządku: od 1 do 10 pkt

b) aktywność i zaangażowanie na rzecz poprawy estetyki miejscowości: od 1 do 5 pkt

(ocena ta dotyczy wszystkich prac i przedsięwzięć przeprowadzonych

przez mieszkańców w celu poprawy estetyki miejscowości między

pierwszą a drugą wizytą komisji konkursowej)

c) zajęcie I miejsca w konkursie „Najestetyczniejsza zagroda” /w obu kategoriach/ 1 pkt

 1. Zasady punktacji.

Wylicza się średnią ilość punktów przyznanych przez członków komisji :

 • w ppkt. a) z pierwszej oraz drugiej wizyt komisji ,

 • w ppkt. b) po drugiej wizycie komisji.

O kolejności miejsc decyduje suma średnich punktów uzyskanych za ppkt. a) i b) plus punkty uzyskane za ppkt c) .

W przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje dodatkowe głosowanie członków komisji. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

- 1 -

II. KONKURS NA NAJESTETYCZNIEJSZĄ ZAGRODĘ

 1. Konkurs jest otwarty i przeznaczony dla wszystkich mieszkańców gminy, którzy posiadają umowę na wywóz odpadów komunalnych.

 2. W obecnej XIII edycji konkursu nie mogą brać udziału laureaci konkursu z 2011 r. (zdobywcy miejsca od I do III).

 3. Każdy chcący w nim uczestniczyć zgłasza swój pisemny akces na zasadach dobrowolności,
  u sołtysa lub radnego danej miejscowości.

 4. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach.

I etap - na poziomie miejscowości

II etap - gminny

 1. W pierwszym etapie Rady Sołeckie zbiorą zgłoszenia i wytypują (wybiorą) maksymalnie po pięć zagród w każdej kategorii, które będą reprezentowały miejscowość w drugim etapie konkursu.

Zasady wyboru i wytypowania zagród do II etapu konkursu pozostawia się do dyspozycji Rad Sołeckich poszczególnych miejscowości.

 1. W drugim etapie Gminna Komisja Konkursowa wybierze „Najestetyczniejszą zagrodę” w obu kategoriach spośród zagród zgłoszonych przez Rady Sołeckie poszczególnych miejscowości według poniżej przedstawionych zasad i punktacji.

 2. W przypadku gdy będzie 5 (pięć) lub mniej zgłoszonych zagród, konkurs w danej kategorii nie odbędzie się.

 3. Przedmiotem oceny i podstawą wyboru „Najestetyczniejszej zagrody” będą :

I kategoria - dla rolników indywidualnych posiadających powyżej 5 ha i prowadzących

produkcję roślinną lub zwierzęcą

a) stan budynku mieszkalnego /wygląd zewnętrzny/ od 1 do 5 pkt.

b) ogrodzenie (w przypadku cząstkowego ogrodzenia lub jego braku o ilości od 1 do 10 pkt.

punktów dla danej zagrody decyduje Komisja większością głosów)

c) stan budynków inwentarskich od 1 do 5 pkt.

d) estetyka podwórka (trawnik, wydzielenie chodników, wybiegi dla zwierząt,

wiata na maszyny, przydomowy ogród warzywny i kwiatowy, płyta obornikowa) od 1 do 15 pkt.

II kategoria - dla pozostałych, w tym wspólnot z budynków wielorodzinnych

a) stan budynku mieszkalnego /wygląd zewnętrzny/ od 1 do 5 pkt.

b) ogrodzenie (w przypadku cząstkowego ogrodzenia lub jego braku o ilości od 1 do 10 pkt.

punktów dla danej zagrody decyduje Komisja większością głosów)

c) estetyka podwórka (trawnik, wydzielenie chodników, przydomowy ogród

warzywny i kwiatowy) od 1 do 15 pkt.

 1. Zasady punktacji.

O kolejności miejsc decyduje suma średnich punktów komisji z dwóch wizyt.

W przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje dodatkowe głosowanie członków komisji. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

III. GMINNA KOMISJA KONKURSOWA

 1. Oceny oraz wyboru najładniejszej wsi i najestetyczniejszej zagrody w obu kategoriach

dokona powołana przez Wójta Gminy Gminna Komisja Konkursowa, składająca się

z maksymalnie pięciu osób.

 1. Przy wizytowaniu poszczególnych miejscowości, w pracach komisji może uczestniczyć

sołtys lub radny z głosem doradczym jako gospodarz /rzecznik/ danej miejscowości.

 1. Komisja konkursowa :

  • zatwierdza wyniki konkursu,

  • ocenia i rozstrzyga konkursy na: najładniejszą wieś i najestetyczniejszą zagrodę,

  • przyznaje nagrody i wyróżnienia.

  • Członek komisji będący mieszkańcem ocenianej miejscowości nie uczestniczy przy jej ocenie.

  • Osoby biorące udział w obradach komisji obowiązuje zachowanie tajności w sprawach ich

  • przebiegu.

   1. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.

   2. Pełna dokumentacja dotycząca konkursu przechowywana jest w Urzędzie Gminy Osina na stanowisku inspektora ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu.

   IV. TERMINARZ KONKURSU

   1. Ogłoszenie konkursów w poszczególnych sołectwach

   na tablicach ogłoszeń do 18.05.2012 r.

   1. Zgłoszenie u Sołtysa bądź radnego chęci udziału w konkursie

   „Najestetyczniejsza zagroda” w obu kategoriach do 25.05.2012 r.

   1. Zgłoszenie przez Rady Sołeckie do Gminnej Komisji Konkursowej

   zagród do obu kategorii konkursu „Najestetyczniejsza zagroda” do 01.06.2012 r.

   1. Pierwsza wizyta Gminnej Komisji Konkursowej w sołectwach

   ocena wsi i zagród, od 04.06 do 09.06.2012 r.

   1. Druga wizyta Gminnej Komisji Konkursowej w sołectwach

   Ocena wsi i zagród, od 27.08 do 31.08.2012r.

   1. Podsumowanie i ogłoszenie wyniku konkursów do 21.09.2012 r.

   V. NAGRODY

   Konkurs na najładniejszą wieś

   I Nagroda - Puchar Wójta Gminy Osina + nagroda pieniężna w wysokości - 4000 zł

   II Nagroda - Dyplom + nagroda pieniężna w wysokości - 3000

   III Nagroda - Dyplom + nagroda pieniężna w wysokości - 2000 zł

   Wyróżnienia - do decyzji komisji konkursowej

   Nagrody pieniężne powinny być wydane na poprawę estetyki wsi.

   Konkurs na najestetyczniejszą zagrodę

   I kategoria - dla rolników indywidualnych posiadających powyżej 5 ha i prowadzących

   produkcję roślinną lub zwierzęcą

   I Nagroda - Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Osina

   + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 800 zł

   II Nagroda - Dyplom + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 500

   III Nagroda - Dyplom + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 300

   Wyróżnienia - do decyzji komisji konkursowej

   II kategoria - dla pozostałych w tym wspólnot z budynków wielorodzinnych

   I Nagroda - Puchar Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Osina

   + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 800 zł

   II Nagroda - Dyplom + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 500

   III Nagroda - Dyplom + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 300

   Wyróżnienia - do decyzji komisji konkursowej

   O przyznaniu nagród ufundowanych przez sponsorów konkursu, decyduje fundator, po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminną Komisją Konkursową.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 16-03-2012 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2012 10:33