Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A Nr XVI/99/2008 w sprawie zmiany granic gminy Osina.


U C H W A Ł A Nr XVI/99/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie zmiany granic gminy Osina

Na podstawie art. 4 a ust. 2 pkt 1, art.4b ust.1, pkt 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wsi Bodzęcin , Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę zmiany granicy administracyjnej gminy Osina , poprzez odłączenie części obrębu Bodzęcin należącego do gminy Osina i przyłączenie wyłączonej części do Gminy Goleniów .

§ 2. Przebieg nowo projektowanej granicy przedstawiono na wyrysie mapy stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/62/ 2007 Rady Gminy Osina z dnia 5 października 2007 r. w sprawie zmiany granic gminy Osina.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń .

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

UZASADNIENIE

W związku z pismem WGR-ŁP-0419-1/2007 z dnia 5.04.2007 r. skierowanym przez Burmistrza Gminy Goleniów do Wójta Gminy Osina w sprawie zmiany przebiegu granicy Gminy Osina i Gminy Goleniów w rejonie obrębów Bodzęcin i Niewiadowo polegającej na przyłączeniu do Gminy Goleniów działek nr Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 269/5, Nr 269/8, Nr 269/9, Nr 497/4, Nr 497/5, Nr 497/8, Nr 497/9 i Nr 497/10 - obręb Bodzęcin, podjęto działania administracyjne mające na celu zmianę przebiegu granicy gminy. W wyniku konsultacji społecznych z mieszkańcami m. Bodzęcin - obręb Bodzęcin przeprowadzonych na podstawie Uchwały Nr VIII/44/2007 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osina

Zespół Konsultacyjny powołany Zarządzeniem Nr 87/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. poinformował mieszkańców, że zmiana granicy gminy spowoduje przyłączenie do Gminy Goleniów nieruchomości leżących po stronie Gminy Osina - obręb Bodzęcin, zabudowanych 5 budynkami zapewniając sołectwu Niewiadowo terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.

W dniu 22 lutego 2008 r. Uchwałą Zebrania Wiejskiego m. Bodzęcin w głosowaniu jawnym uprawnieni do głosowania mieszkańcy wsi Bodzęcin wyrazili zgodę na zmianę granicy administracyjnej poprzez odłączenie części obszaru obrębu Bodzęcin o pow. 6,6605 ha i włączenie tego obszaru do Gminy Goleniów. W/w Uchwała została przedłożona Wójtowi.

Inspektor

Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Mitłosz 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 08:02