herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr IV/15/2011 z dnia 2 lutego 2011 r o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości


UCHWAŁA Nr IV/ 15 /2011

Rady Gminy Osina

z dnia 2 lutego 2011 roku

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/66/2007 Rady Gminy Osina z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 117, poz. 2101) § 1 pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,84 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Uzasadnienie

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2010 r. Nr 225, poz. 1461 została opublikowana zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, powodująca konieczność dokonania zmian uchwał w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r.

Nowelizację wprowadzono na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225, poz. 1461), na mocy której - począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. - art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych otrzymuje brzmienie:

"d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 od 1 m2 powierzchni użytkowej."

Zmiana dotyczy rodzaju budynków lub ich części wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych - objętych preferencyjną stawką podatku od nieruchomości. W poprzednim stanie prawnym (obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.) przepis ten brzmiał:

"d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych".

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Podstawa prawna

USTAWA

z dnia 24 września 2010 r.

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz. U. nr 225, poz. 1461)

(Dz. U. z dnia 30 listopada 2010 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-02-2011 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2011 12:28