herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXII/190/2009 Rady Gminy Osina z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.


Uchwała Nr XXXII/190/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 07 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223, poz.1458) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/139/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1 poz. 47) uchwala się ,co następuje:

§ 1.Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2009 r. o kwotę 345 000,00 zł

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę 45 000,00 zł.

( Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

-dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 300 000,00 zł

(Oświata i wychowanie-szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

§ 2.Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy na 2009 r. o kwotę 345 000,00 zł

- dział 710 rozdział 71004 § 4300 kwotę o kwotę 145 000,00

( Działalność usługowa plany - zagospodarowania przestrzennego - zakup usług pozostałych).

- dział 750 rozdział 75023 § 4270 kwotę 200 000,00 zł,

( Administracja publiczna - urzędy gmin - zakup usług remontowych).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 30-12-2009 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2009 10:52