herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXVIII/170/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.


U C H W A Ł A Nr XXVIII/170/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 1 , art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19,poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu mieszkaniowego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 165 o pow. 0,5767 ha - obręb Węgorza, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym, z uwzględnieniem pierwszeństwa na rzecz najemcy.

2. Sprzedaż nieruchomości określonej w pkt 1 na rzecz dotychczasowego najemcy może nastąpić w przypadku, gdy najemca nie zalega z zapłatą czynszu.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży nieruchomości określonej w § 1, według następujących zasad:

  1. 60 % bonifikaty od ceny - dla nabywcy składającego wniosek o wykup nieruchomości;

  2. 24 % bonifikaty - dodatkowo dla nabywcy przy wykupie lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym, jeśli wniósł całą kwotę należną do zapłaty jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego;

§  3. Na wniosek nabywcy będącego najemcą budynku mieszkalnego, sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty może nastąpić w systemie ratalnym, na następujących zasadach:

1) należność za sprzedawaną nieruchomość może być rozłożona na 12 rat miesięcznych;

2) pierwsza rata nie może być niższa niż 20% należnej ceny sprzedaży;

3) nie zapłacenie dwóch rat w terminie skutkuje wymagalnością całej należnej ceny z ustawowymi odsetkami;

4) rozłożona na raty niespłacona część ceny sprzedaży udziału wraz z oprocentowaniem podlega zabezpieczeniu hipotecznemu (hipoteka zwykła i kaucyjna) na koszt nabywcy.

§ 4.1. Nabywcę powinny obciążać koszty przygotowania udziału do sprzedaży (koszty wyceny nieruchomości, opracowań geodezyjnych, ogłoszenia do publicznej wiadomości, odpis z księgi wieczystej) oraz koszt sporządzenia umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej.

2. Postanowienie ust. 1 ma zastosowanie również w przypadku rezygnacji

wnioskodawcy z nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 07-07-2009 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2009 10:43