Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/170/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.


U C H W A Ł A Nr XXVIII/170/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 1 , art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19,poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu mieszkaniowego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 165 o pow. 0,5767 ha - obręb Węgorza, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym, z uwzględnieniem pierwszeństwa na rzecz najemcy.

2. Sprzedaż nieruchomości określonej w pkt 1 na rzecz dotychczasowego najemcy może nastąpić w przypadku, gdy najemca nie zalega z zapłatą czynszu.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży nieruchomości określonej w § 1, według następujących zasad:

  1. 60 % bonifikaty od ceny - dla nabywcy składającego wniosek o wykup nieruchomości;

  2. 24 % bonifikaty - dodatkowo dla nabywcy przy wykupie lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym, jeśli wniósł całą kwotę należną do zapłaty jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego;

§  3. Na wniosek nabywcy będącego najemcą budynku mieszkalnego, sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty może nastąpić w systemie ratalnym, na następujących zasadach:

1) należność za sprzedawaną nieruchomość może być rozłożona na 12 rat miesięcznych;

2) pierwsza rata nie może być niższa niż 20% należnej ceny sprzedaży;

3) nie zapłacenie dwóch rat w terminie skutkuje wymagalnością całej należnej ceny z ustawowymi odsetkami;

4) rozłożona na raty niespłacona część ceny sprzedaży udziału wraz z oprocentowaniem podlega zabezpieczeniu hipotecznemu (hipoteka zwykła i kaucyjna) na koszt nabywcy.

§ 4.1. Nabywcę powinny obciążać koszty przygotowania udziału do sprzedaży (koszty wyceny nieruchomości, opracowań geodezyjnych, ogłoszenia do publicznej wiadomości, odpis z księgi wieczystej) oraz koszt sporządzenia umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej.

2. Postanowienie ust. 1 ma zastosowanie również w przypadku rezygnacji

wnioskodawcy z nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 07-07-2009 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2009 10:43