herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XIV-74-2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 rok


Uchwała Nr XIV / 74 /2012

Rady Gminy Osina

z dnia 05 marca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241 ; z 2010 r. Nr 28,poz. 142, Nr 28, poz, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2012 rok w ramach porozumień z jst o
kwotę 99 375,00 zł

- dział 853 rozdział 85395 § 2327 o kwotę 93 849,76 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 2329 o kwotę 5 525,24 zł.

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2012 r. o kwotę 99 375,00 zł, z tego :

- dział 853 rozdział 85395 § 3119 o kwotę 132,99 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 3117 o kwotę 2 258,91 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4019 o kwotę 1 141,88 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4017 o kwotę 19 395,64 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4049 o kwotę 103,81 zł ,

- dział 853 rozdział 85395 § 4047 o kwotę 1 763,24 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę 282,15 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4117 o kwotę 4 792,50 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4129 o kwotę 48,41 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4127 o kwotę 822,37 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę 2 079,44 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4177 o kwotę 35 320,56 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę 549,88 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4217 o kwotę 9 340,02 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 1 153,32 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4307 o kwotę 19 589,88 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4419 o kwotę 33,36 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4417 o kwotę 566,64 zł,

(Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej-pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, , składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy , wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 16-03-2012 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2012 10:25