herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXXIII / 195/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.


UCHWAŁA Nr XXXIII / 195/ 2009

Rady Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2009 r. Nr18, poz. 97, Nr 227, poz. 1505,Nr 144, poz. 1175) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu prowadzone jest przez Gminę Osina w formie niniejszego gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Osina;

 2. Programie - należy przez to rozumieć niniejszy program;

 3. Komisji - należy przez to rozumieć gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, powołaną zgodnie z art. 41 ustawy;

 4. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).

 

§ 3. Celem Programu jest:

 1. zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie tych, które aktualnie występują na terenie Gminy;

 2. poprawa skuteczności rozwiązywania istniejących problemów alkoholowych;

 3. integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu.

 

§ 4. Zadania własne Gminy związane z prowadzeniem działań, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmują w szczególności:

 1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

 5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

 6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 

§ 5. Zadania Gminy, o których mowa w § 4, realizowane są:

 1. w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez wspieranie pracy grup AA i wsparcia dla uzależnionych;

 2. w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

  1. prowadzenie punktu informacyjnego, znajdującego się w budynku Rewiru Dzielnicowych Policji w Osinie,

  2. prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin
   dotkniętych problemem alkoholowym,

  3. popieranie lokalnych inicjatyw w zakresie przeciwdziałania przemocy w
   rodzinie;

 3. w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, poprzez:

  1. udzielanie informacji o dostępności pomocy medycznej, terapeutycznej i
   rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,

  2. organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych,

  3. szkolenie i kształcenie w dziedzinie profilaktyki pedagoga szkolnego i
   nauczycieli,

  4. organizowanie i koordynowanie sposobu wykorzystania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży,

  5. prowadzenie edukacji dla społeczności gminy poprzez wykorzystanie dostępnych mediów czy zakup literatury fachowej,

  6. budowanie akceptacji społecznej dla postaw proabstynenckich i trzeźwościowych;

 4. w zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów poprzez:

  1. prowadzenie działalności rekreacyjnej mającej na celu promowanie
   trzeźwości,

  2. współdziałanie z osobami, które profesjonalnie i nieprofesjonalnie
   zajmują się pomaganiem osobom mającym problemy alkoholowe,

  3. szkolenie osób w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów
   alkoholowych - osoby pierwszego kontaktu środowiskowego,

  4. dofinansowanie imprez okolicznościowych dla dzieci z rodzin z
   problemem alkoholowym;

 5. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 

§ 6. W związku z realizacją Programu planuje się osiągnąć poniższe cele:

1) zmniejszenie nowych przypadków uzależnienia;

2) ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież;

3) zmniejszenie degradacji psychofizycznej;

4) zmniejszenie kosztów społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu;

5) zwiększenie efektywności pracy zawodowej;

6) poprawę zasobów materialnych gospodarstw domowych;

7) zmniejszenie ilości uszkodzeń i urazów związanych z wypadkami związanymi

ze spożywaniem alkoholu;

8) zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego;

9) zwiększenie wiedzy społeczeństwa Gminy w zakresie problematyki
alkoholowej, leczenia odwykowego oraz przemocy domowej;

10) zmniejszenie udziału nietrzeźwych w naruszeniu prawa i porządku
publicznego.

 

§ 7. űródłem finansowania zadań Programu są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

§ 8. Profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zajmują się w szczególności poniższe instytucje:

1) Poradnia Odwykowa przy NZOZ „SANUS” S.C. w Nowogardzie, ul. Kościuszki 36 - świadczenia leczenia odwykowego na rzecz osób uzależnionych, a także edukację na temat choroby alkoholowej;

2) Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży i ich rodzin
w Nowogardzie ul. 3-go Maja 44 - udzielana jest pomoc dzieciom i
młodzieży uczącej się . Poradnia prowadzi i organizuje zajęcia na różnego
rodzaju uzależnienia;

3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie - udziela pomocy rodzinom, w
których występuje trudna sytuacja finansowa związana z nadużywaniem
alkoholu, pomoc finansowa w formie zasiłków, opłat za obiady dla dzieci
w szkole, organizuje wypoczynek dzieci ze środowiska ryzyka;

4) Rewir Dzielnicowych Policji w Osinie - prowadzenie rozmów
profilaktycznych i pouczających, podejmowanie działań na agresywne,
chuligańskie zachowania się osób i młodzieży znajdujących się w stanie
po spożyciu alkoholu, itp.

 

§ 9. 1. Za udział w posiedzeniach Komisji oraz za przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie umowy zlecenia zawartej z Wójtem Gminy.

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2010 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Osina w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.

Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych. Program taki musi być uchwalany corocznie przez radę gminy.

Wydatki na realizację powyższych zadań zostały ujęte w uchwale budżetowej na 2010 rok, w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi. Preliminarz określa szczegółowe zadania, które będą wykonywane w trakcie roku budżetowego przez jednostki i instytucje określone w programie:

 

 

PRELIMINARZ WYDATKÓW

NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2010 ROK

 

Rozdział w budżecie 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

Lp

NAZWA ZADANIA

Szczegółowe formy i sposób ich realizacji

Koszt realizacji

1

2

3

4

1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

Koszty związane z leczeniem odwykowym - otwartym i stacjonarnym tj. opłaty sądowe, opinie psychologa i psychiatry, itp.

Razem

 

 

 

 

2.500

2.

Udzielanie pomocy rodzinom , w których występują problemy alkoholowe.

Pomoc psychospołeczna,

 • Dożywianie dzieci

 • organizacja zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych ( w bibliotece, w świetlicach wiejskich ) - zakup materiałów plastycznych i dydaktycznych , itp.

 • Organizowanie imprez rekreacyjno - sportowych dla dzieci w okresie wakacji

 • Dofinansowanie do kolonii i obozów dla dzieci z rodzin z uzależnieniem

 

 

 

Razem

10.500

3

Wspieranie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii

Współpraca z :

 • Poradnią Odwykową przy NZOZ

„SANUS”,

 • Specjalistyczną Poradnią Terapeutyczną dla dzieci i młodzieży i ich rodzin w Nowogardzie

 • Zespołem Szkół Publicznych , NZOZ

„ PROXIMUS”,

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

 • Rewirem Dzielnicowych w Osinie

 

 • Pełnomocnikiem ds. Przeciwdziałania

Narkomanii w powiecie

 

 

 

Razem

1.000

4

Ustawowa działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Koszty związane z pracą Komisji tj. za posiedzenia Komisji, za kontrole placówek handlowych, za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych

 

Wynagrodzenie dla osób zajmujących się zdrowiem i profilaktyką uzależnienia (terapeuta uzależnień , psycholog, psychiatra)

 

Wynagrodzenie dla lekarza biegłego

 

Wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej

 

Wynagrodzenie dla realizatorów programów profilaktycznych - uzależnienie od alkoholu i narkomanii - w ZSP Osina

 

Funkcjonowanie punktu informacyjnego

 

Pozostała działalność Komisji - wydatki bieżące( dofinansowanie do Strategii rozwiązywania problemów społecznych , szkolenie Komisji , delegacje, szkolenia, itp. )

 

 

 

Razem

20.000

5

Prowadzenie profilaktycznej działalności - materiały informacyjne , edukacyjne

Informacja o ochronie prawnej

Szkolenia dla nauczycieli i rodziców, szkolenie osób w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , szkolenie sprzedawców .

 

Zakup literatury związanej z profilaktyką uzależnień

 

 

 

Razem

1000

 

 

OGÓŁEM

35.000

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-01-2010 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Irena Badowska 08-01-2010 12:51