Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/25/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Osinie


Uchwała Nr V / 25 /2011

Rady Gminy Osina

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie nabycia nieruchomości w Osinie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 20 pkt 2, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 104 o pow. 0,13 ha - obręb Osina.

§ 2. Przejęcie nieruchomości wymienionej w § 1 następuje w związku z realizacją zadań własnych gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Nr V/ 25 / 2011 Rady Gminy Osin z dnia 29-03-2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Osinie.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 43, poz. 253 z 1990 r. z późn. zmianami) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) Gmina Osina zamierza złożyć do Wojewody wniosek o wydanie decyzji stwierdzającej nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 104 o pow. 0,13 ha - obręb Osina, Kw 44861, położonej przy drodze powiatowej relacji Osina - Przypólsko -Mosty.

W/w nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa. Według operatu ewidencji gruntów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Goleniowie działka nr 104 sklasyfikowana jest jako teren rekreacyjno - wypoczynkowy i jest oznaczona symbolem Bz. Aktualny sposób zagospodarowania - teren zieleni z istniejącym drzewostanem. W granicach tej działki Gmina planuje w 2011 - 2012 r. pobudować chodnik przyuliczny (zadanie własne gminy) prowadzący wzdłuż drogi powiatowej w kierunku cmentarza komunalnego w Osinie. Nieruchomość od strony południowej graniczy z drogą gminną oznaczoną nr 105, a od strony północnej z drogą powiatową nr 123. Zgodnie z cytowanym powyżej art. 7 ust. 1 pkt 2 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności realizacja zadań z zakresu gminnych dróg, ulic, placów oraz zieleni.

Zatem zasadne jest przekazanie w/w działki Gminie Osina.

Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 04-04-2011 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2011 13:16