herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXV/209/2010 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego w Osinie


U C H W A Ł A Nr XXXV/209 /2010

Rady Gminy Osina

z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego w Osinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281 oraz Nr 206, poz. 1590) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony lokal użytkowy o pow.

13,75 m0x01 graphic
stanowiący własność Gminy, położony w budynku administracyjnym Urzędu

na działce ewidencyjnej nr 8 - obręb Osina.

  1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 22-04-2010 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2010 14:40