herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXIII/193/2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 roku


Uchwała Nr XXXIII/193/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/139/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1 poz. 47) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2009 rok w ramach porozumień z jst o kwotę 1,85 zł

-dział 853 rozdział 85395 § 2318 o kwotę 1,85 zł,

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe gminy na 2009 rok w ramach porozumień z jst o kwotę 1,95 zł

- dział 853 rozdział 85395 § 2319 o kwotę 1,95 zł,

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - - dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

§ 3. Zwiększa się własne dochody budżetowe gminy na 2009 rok o kwotę 472 000,00 zł

- dział 010 rozdział 01095 § 0770 o kwotę 2 000,00 zł,

(Rolnictwo i łowiectwo -pozostała działalność - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności nieruchomości )

- dział 700 rozdział 70005 § 0470 o kwotę 4 000,00 zł,

- dział 700 rozdział 70005 § 0750 o kwotę 11 000,00 zł,

- dział 700 rozdział 70005 § 0760 o kwotę 4 000,00 zł

(Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym ,w prawo własności).

- dział 710 rozdział 71035 § 0830 o kwotę 2 000,00 zł

(Działalność usługowa - cmentarze - wpływy z usług).

- dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 50 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- podatek dochodowy od osób prawnych ).

- dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 45 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75615 § 0320 o kwotę 2 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75615 § 0330 o kwotę 5 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -- wpływy z podatku rolnego , leśnego ,podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych- podatek rolny , leśny , od nieruchomości o kwotę 52 000,00 zł)

- dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę 35 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0320 o kwotę 10 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę 12 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę 3 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę 4 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku rolnego , leśnego ,podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób fizycznych - podatek od nieruchomości -podatek rolny- podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn -podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 64 000,00 zł).

- dział 756 rozdział 75618 § 0410 o kwotę 2 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75618 § 0430 o kwotę 3 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 65 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej, opłaty targowej , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę 70 000,00 zł)

- dział 756 rozdział 75647 § 0910 o kwotę 1 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)

- dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 200 000,00 zł,

(Różne rozliczenia -różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki)

- dział 852 rozdział 85212 § 0970 o kwotę 5 000,00 zł,

- dział 852 rozdział 85212 § 2360 o kwotę 7 000,00 zł,

(Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z różnych dochodów- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2009 r o kwotę

180 000 ,00 zł, z tego:

- dział 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę 180 000,00 zł,

(Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego- zakup usług pozostałych).

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2009 r o kwotę 0,10 zł, z

- dział 853 rozdział 85395 § 4758o kwotę 0,10 zł,

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-pozostała działalność - zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji)).

§ 6.Zmniejsza się niedobór budżetowy na 2009 rok o kwotę 652 000,00 zł., źródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 7. Ustala się rozchody budżetu na 2009 r w wysokości 5 471 694,03 zł.-§ 994 lokaty .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-01-2010 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2010 12:22