Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/193/2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 roku


Uchwała Nr XXXIII/193/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/139/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1 poz. 47) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2009 rok w ramach porozumień z jst o kwotę 1,85 zł

-dział 853 rozdział 85395 § 2318 o kwotę 1,85 zł,

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe gminy na 2009 rok w ramach porozumień z jst o kwotę 1,95 zł

- dział 853 rozdział 85395 § 2319 o kwotę 1,95 zł,

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - - dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

§ 3. Zwiększa się własne dochody budżetowe gminy na 2009 rok o kwotę 472 000,00 zł

- dział 010 rozdział 01095 § 0770 o kwotę 2 000,00 zł,

(Rolnictwo i łowiectwo -pozostała działalność - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności nieruchomości )

- dział 700 rozdział 70005 § 0470 o kwotę 4 000,00 zł,

- dział 700 rozdział 70005 § 0750 o kwotę 11 000,00 zł,

- dział 700 rozdział 70005 § 0760 o kwotę 4 000,00 zł

(Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym ,w prawo własności).

- dział 710 rozdział 71035 § 0830 o kwotę 2 000,00 zł

(Działalność usługowa - cmentarze - wpływy z usług).

- dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 50 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- podatek dochodowy od osób prawnych ).

- dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 45 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75615 § 0320 o kwotę 2 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75615 § 0330 o kwotę 5 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -- wpływy z podatku rolnego , leśnego ,podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych- podatek rolny , leśny , od nieruchomości o kwotę 52 000,00 zł)

- dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę 35 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0320 o kwotę 10 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę 12 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę 3 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę 4 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku rolnego , leśnego ,podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób fizycznych - podatek od nieruchomości -podatek rolny- podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn -podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 64 000,00 zł).

- dział 756 rozdział 75618 § 0410 o kwotę 2 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75618 § 0430 o kwotę 3 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 65 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej, opłaty targowej , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę 70 000,00 zł)

- dział 756 rozdział 75647 § 0910 o kwotę 1 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)

- dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 200 000,00 zł,

(Różne rozliczenia -różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki)

- dział 852 rozdział 85212 § 0970 o kwotę 5 000,00 zł,

- dział 852 rozdział 85212 § 2360 o kwotę 7 000,00 zł,

(Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z różnych dochodów- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2009 r o kwotę

180 000 ,00 zł, z tego:

- dział 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę 180 000,00 zł,

(Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego- zakup usług pozostałych).

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2009 r o kwotę 0,10 zł, z

- dział 853 rozdział 85395 § 4758o kwotę 0,10 zł,

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-pozostała działalność - zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji)).

§ 6.Zmniejsza się niedobór budżetowy na 2009 rok o kwotę 652 000,00 zł., źródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 7. Ustala się rozchody budżetu na 2009 r w wysokości 5 471 694,03 zł.-§ 994 lokaty .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-01-2010 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2010 12:22