herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXXI /185 /2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.


UCHWAŁA Nr XXXI /185 /2009

Rady Gminy Osina

z dnia 4 listopada 2009 roku

o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale nr XXX/208/2006 Rady Gminy Osina z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 4 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.).”,

  1. tytuł Rozdziału VIII otrzymuje brzmienie:

„Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich”,

  1. w § 45 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„§ 6. Zabrania się utrzymywania zwierząt futerkowych na obszarze obrębu Redostowo.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 12-11-2009 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 10:36