herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Gminy Osina z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.


Uchwała Nr XXIII/140/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 02 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48 , poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5, poz. 137) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2008 rok o kwotę 24 000,00 zł

- dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 24 000,00 zł.

(Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych).

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008r o kwotę 24 000,00 zł, z tego:

- dział 750 rozdział 75023 § 4260 o kwotę 5 000,00,

( Administracja publiczna - urzędy gmin z przeznaczeniem na zakup energii).

- dział 900 rozdział 90015 § 4210 o kwotę 4 000,00 zł,

- dział 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 3 000,00 zł,

- dział 900 rozdział 90015 § 4270 o kwotę 3 000,00 zł,

- dział 900 rozdział 90015 § 4300 o kwotę 9 000,00 zł,

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów, dróg przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych oraz zakup usług pozostałych)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 12-12-2008 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-12-2008 08:57