herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXIX / 227/ 2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R ? XXI z siedzibą w Nowogardzie.


Uchwała Nr XXXIX / 227/ 2010

Rady Gminy Osina

z dnia 15 lipca 2010 roku

w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie.

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zmianę statutu Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie w ten sposób, że:

1) w § 8 ust. 2 pkt 1) statutu Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie po wyrazach: „przewodniczącego Zarządu” i po przecinku dodaje: „ w przypadku pracy pozostałych członków Zarządu bez pobierania wynagrodzenia, ustalanie z jakich uprawnień mogą korzystać.”

2) w § 11 statutu po ust. 4 dodaje ust. 5 i 6 w następującym brzmieniu:

„5. Przewodniczący Zarządu organizuje prace Zarządu Związku i kieruje bieżącymi sprawami Związku.

6. Przewodniczący Zarządu wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Celowym Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Związku, w tym przedsiębiorstw i zakładów, za wyjątkiem zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych Związku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 05-08-2010 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-08-2010 11:39