herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXVI/221/2014 z dnia 24-10-2014 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


UCHWAŁA Nr XXXVI / 221/ 2014

RADY GMINY OSINA

z dnia 24 października 2014 r.

o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593), Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2013 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2339, zm. z 2013 r., poz. 3873 oraz
z 2014 r. poz. 1788 i 3030) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Ryszard Kubeczko - na obszarze Sołectwa Węgorza,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 30-10-2014 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2014 14:04