Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIX-101-2012 z dnia 6 września 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


 

Uchwała Nr XIX / 101 /2012

Rady Gminy Osina

z dnia 06 września 2012 r.

 

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 96, poz.959, Nr 23, poz. 2390, z 2006 roku Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1397, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Ustanawia się:

 1. warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 2. rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację;

 3. tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;

 4. postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji,

 5. zasady rozliczania dotacji, kontroli rozliczenia i zwrot dotacji do budżetu Gminy Osina

2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

 2. beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwała na prace lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotację z budżetu Gminy Osina,

 3. środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych

 

§ 2. Z budżetu Gminy Osina mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten znajduje się na stałe na obszarze Gminy Osina.

 

§ 3.1. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2.

2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może wystąpić z jednym wnioskiem o dotacje do prac lub robót budowlanych.

 

§ 4.1. Dotacja z budżetu Gminy Osina na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku może być udzielona w wysokości do 90 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

2. W przypadku, gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Osina wraz kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekroczyć 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

 

§ 5.1. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną,

2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków,

3) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem,

4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

5) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania,

6) zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją,

7) termin zakończenia prac objętych wnioskiem,

8) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

9) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację w wystąpieniu o takie środki złożonym od innych podmiotów,

10) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych.

2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 6.1. Wnioski o dotację kierowane są do Wójta Gminy Osina.

2. Po sprawdzeniu kompletności i zasadności wniosku Wójt Gminy Osina przedkłada Radzie Gminy projekt uchwały o udzieleniu dotacji.

 

§ 7.1. Dotację przyznaje Rada Gminy w Osinie w uchwale określającej:

 1. nazwę podmiotu otrzymującego dotację;

 2. prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie których przyznano dotację,

 3. kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.

2. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Gminy w Osinie uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy Osina.

 

§ 8. Uwzględniając uchwałę z § 7 oraz dane z wniosku o dotację, Wójt Gminy Osina z beneficjentem podpisuje umowę określającą w szczególności:

 1. opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania,

 2. kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków,

 3. zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł,

 4. zobowiązanie się beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt,

 5. zobowiązanie się beneficjenta do poddania się ewentualnej kontroli przeprowadzonej przez Gminę w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych,

 6. sposób i termin rozliczenia kwot udzielonej dotacji,

 7. warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

 8. [stwierdzono nieważność - uchwała Nr XXIV/121/S/2012 Kolegium RIO w Szczecinie z dnia 17.10.2012 r.]

 

§ 9. Kontrola, o której mowa w § 8 pkt 2 i 5 przeprowadzona jest przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy w Osinie i polega na:

 1. sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową (kontrola formalno merytoryczna),

 2. sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno -rachunkowa).

 

§ 10. 1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót budowlanych Wójtowi Gminy.

2. Sprawozdanie określa:

 1. całkowity koszt w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych,

 2. zestawienie faktur i rachunków dołączonych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji.

3. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Beneficjent rozliczając dotację winien na wezwanie Wójta Gminy uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji.

 

§ 11.[stwierdzono nieważność - uchwała Nr XXIV/121/S/2012 Kolegium RIO w Szczecinie z dnia 17.10.2012 r.].

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

 

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXX/180/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 75, poz. 1988).

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Arkadiusz Witkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Gminy Osina

Nr XIX/101/2012

z dnia 06-09-2012 r.

 

WNIOSEK

O UDZIELENIE ZE ŚRODKÓW GMINY OSINA DOTACJI

NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

 

 

I. Dane podmiotu ubiegającego się o dotację

1) pełna nazwa podmiotu ………………………………………………………………..…………..

2) forma prawna ……………………………………………………………………………………...

3) data rejestracji/ nr właściwego rejestru …………………………………………………….….....

4) dokładny adres:……………………………….. ul ………………………………………….…….

gmina ……………………….. powiat …………………. województwo………….…........................

5) tel…………………………………. fax …………………………………………….......................

6) nazwa banku i numer rachunku ……………………………………………………………………

7) nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania

podmiotu w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów:………………………....……………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………...

 

II. Dane zabytku

 1. nazwa zabytku: ………………………………………………………………………….………

 2. dane o zabytkach uwidocznione w rejestrze zabytków (między innymi nr w rejestrze zabytków, data wpisu)………………………………………………………………………….……...

………………………………………………………………………………….…….……………..…

…………………………………………………………………………………………………………

 1. tytuł prawny do władania zabytkiem: ……………………..……………….…………………...

…………………………………………………………………………………………………………

4) uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub

robót budowlanych przy zabytku wydane przez właściwy organ ochrony zabytków (nazwa organu, data, nr zezwolenia) ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 1. uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku (nazwa organu, data, nr zezwolenia) ……………………………………………………….………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

III. Informacje o pracach lub robotach

 1. zakres rzeczowy prac lub robót:

………………………………………………………..………………………………………………

………………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………..………………

 1. uzasadnienie konieczności przeprowadzenia prac lub robót:

………………………………………………….….…………………………………………………

………………………………………………………………..………………………………………

 

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji prac lub robót budowlanych

Całkowity koszt (w zł) - ……………………….

- w tym wnioskowana wielkość dotacji (w zł) - ……………………………...……..

- w tym wielkość środków własnych (w zł) - ………………………….......………..

- w tym inne źródła (należy wskazać) (w zł) - ………………………………………

 

V .Harmonogram prac wraz z kosztorysem i wskazaniem źródeł finansowania (w zł)

 

Lp.

Rodzaj prac lub robót

Przewidywany okres wykonywania prac

Przewidywany koszt wykonania prac lub robót

űródło finansowania prac i robót *

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Ogółem

 

 

 

* jeżeli finansowanie danej pozycji następuje z kilku źródeł należy wskazać kwoty finansowania z każdego źródła oddzielnie

 

VI. Terminy

Wnioskowany termin przekazania dotacji: …………………………………..

Termin rozpoczęcia prac: ……………………………………..……………..

Termin zakończenia prac: ……………………………………..…………….

 

VII. Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informacja o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

VIII. Wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródła otrzymanego dofinansowania ze środków publicznych:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

IX . Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie wniosku:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

X . Wykaz załączników wymaganych przy składaniu wniosku:

 1. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,

 2. Dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem (wypis z rejestrów gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej),

 3. Decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na prowadzenie prac lub robót,

 4. Projekt i pozwolenie na budowę (zabytki nieruchome) / Program prac (zabytki ruchome),

 5. …………..

 

 

 

Pieczęć wnioskodawcy podpis osoby upoważnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Gminy Osina

Nr XIX/101/2012

z dnia 06-09-2012 r.

 

SPRAWOZDANIE

 

z wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Osina

na prace .....................................................................................

przy zabytku ..............................................................................

 

Dotację przekazano na podstawie uchwały Rady Gminy Osina nr ......................... z dnia ................ oraz umowy nr ......................... z dnia .........................

 

Dane podmiotu realizującego dotację:

Nazwa podmiotu: ............................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................

Forma organizacyjno-prawna: ..............................................................................................................

Osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu: ..............................................................................

................................................................................................................................................................

 

Wykaz wykonanych prac lub robót budowlanych, ew. przyczyny ich niewykonania:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Rozliczenie kosztu realizacji zadania:

Całkowity koszt: .............................................................................................................................

w tym z:

1) dotacji: ........................................................................................................................................

2) środków własnych: ...........................................................................................................................

3) innych źródeł: .............................................................................................................................

 

Zestawienie rachunków i faktur:

 

Lp.

Nr dowodu księgowego

Nr pozycji z księgach

Data

Określenie wydatku

Kwota

(w zł)

W tym ze środków dotacji z budżetu gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. protokół odbioru,

 2. kserokopie faktur i rachunków (wszystkie rachunki i faktury należy poświadczyć za zgodność z oryginałem),

 3. kosztorys powykonawczy

 

......................................................................

Data i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 10-09-2012 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 13-12-2012 17:06