herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Gminy Osina z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2012.


Uchwała Nr XI/58/2011

Rady Gminy Osina

z dnia 08 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 11 015 000,00 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 7 890 000,00 zł,

 2. dochody majątkowe - 3 125 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 14 791 000,00 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 8 685 000,00 zł,

 2. wydatki majątkowe - 6 106 000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 3 776 000,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 3 776 000,00zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody - 6 986 000,00 zł,

 2. rozchody - 3 210 000,00 zł.

(spłata rozchodów nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych)

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 16 000,00 zł,

 2. celowe w kwocie - 25 000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie
z załącznikiem Nr 4,

§ 71.Ustala się dochody w kwocie - 47 650,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 46 650,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 1 000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8Ustala się dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 5) w kwotach:

 1. dochody - 114 410,00 zł,

 2. wydatki - 114 410,00 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 11Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 104 000,00 zł,

  2. celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (Załącznik Nr 7) w kwocie - 80 000,00 zł,

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

 1. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 10 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:

  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

 2. przekazania uprawnień innym jednost­kom organizacyjnym jednostki samorządu te­rytorialnego do zaciągania zobowiązań z ty­tułu umów, których realizacja w roku następ­nym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13 . 1) Z budżetu gminy mogą być udzielane pracownikom oraz sołtysom zaliczki

na pokrycie drobnych wydatków.

2) Pracownikom oraz sołtysom ,którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpo
średnio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok
budżetowy lub na okres krótszy.

3) Zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią
inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być
rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku
budżetowego.

4) Jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych
wynagrodzeń pracownika. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi
nie mogą być udzielane następne zaliczki.

5) Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku
budżetowego, powinny być wpłacone do kasy gminy lub do banku najpóźniej w przedostatnim
dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący jednostki budżetowej.

6) Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych gminy do udzielania zaliczek na wydatki
według zasad określonych powyżej.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

2

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 03-01-2012 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2012 12:05