Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Gminy Osina z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2012.


Uchwała Nr XI/58/2011

Rady Gminy Osina

z dnia 08 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 11 015 000,00 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 7 890 000,00 zł,

 2. dochody majątkowe - 3 125 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 14 791 000,00 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 8 685 000,00 zł,

 2. wydatki majątkowe - 6 106 000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 3 776 000,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 3 776 000,00zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody - 6 986 000,00 zł,

 2. rozchody - 3 210 000,00 zł.

(spłata rozchodów nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych)

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 16 000,00 zł,

 2. celowe w kwocie - 25 000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie
z załącznikiem Nr 4,

§ 71.Ustala się dochody w kwocie - 47 650,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 46 650,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 1 000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8Ustala się dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 5) w kwotach:

 1. dochody - 114 410,00 zł,

 2. wydatki - 114 410,00 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 11Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 104 000,00 zł,

  2. celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (Załącznik Nr 7) w kwocie - 80 000,00 zł,

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

 1. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 10 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:

  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

 2. przekazania uprawnień innym jednost­kom organizacyjnym jednostki samorządu te­rytorialnego do zaciągania zobowiązań z ty­tułu umów, których realizacja w roku następ­nym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13 . 1) Z budżetu gminy mogą być udzielane pracownikom oraz sołtysom zaliczki

na pokrycie drobnych wydatków.

2) Pracownikom oraz sołtysom ,którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpo
średnio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok
budżetowy lub na okres krótszy.

3) Zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią
inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być
rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku
budżetowego.

4) Jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych
wynagrodzeń pracownika. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi
nie mogą być udzielane następne zaliczki.

5) Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku
budżetowego, powinny być wpłacone do kasy gminy lub do banku najpóźniej w przedostatnim
dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący jednostki budżetowej.

6) Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych gminy do udzielania zaliczek na wydatki
według zasad określonych powyżej.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

2

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 03-01-2012 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2012 12:05