herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr VI/29/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.


Uchwała Nr VI/29/2011

Rady Gminy Osina

z dnia 18 maja 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz 675, z 2011 r. Nr 21,poz.113) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2011 rok o kwotę 74 450,00 zł

-dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 16 500,00 zł,

-dział 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę 57 950,00 zł,

( Różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe - odsetki pozostałe,wpływy z różnych dochodów).

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe Gminy na 2011 rok w ramach porozumień z jst o
kwotę 11 041,60 zł

- dział 853 rozdział 85395 § 2327 o kwotę 10 427,69 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 2329 o kwotę 613,91 zł.

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2011 r o kwotę 111 041,60 zł, z tego :

- dział 853 rozdział 85395 § 3119 o kwotę 613,91 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 3117 o kwotę 10 427,69 zł,

(Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej-pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia społeczne).

- dział 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę 100 000,00 zł

(Kultura fizyczna i sport- pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2011 rok o kwotę 174 450,00 zł

- dział 630 rozdział 63003 § 6050 o kwotę 3 100,34 zł

- dział 630 rozdział 63003 § 6057 o kwotę 21 523,77zł

- dział 630 rozdział 63003 § 6059 o kwotę 33 325,89zł

( Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 851 rozdział 85195 § 4300 o kwotę 4 500,00 zł

(Ochrona zdrowia - pozostała działalność -zakup usług pozostałych).

- dział 900 rozdział 90095 § 6060 o kwotę 12 000,00 zł

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 921 rozdział 92109 § 6057 o kwotę 11 606,00 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6059 o kwotę 8 788,10 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 4217 o kwotę 7 328,00 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 4219 o kwotę 5 548,46 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy , ośrodki kultury, świetlice, i kluby- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , zakup materiałów i wyposażenia)

- dział 926 rozdział 92695 § 4217 o kwotę 17 002,00 zł

- dział 926 rozdział 92695 § 4219 o kwotę 12 873,22 zł

- dział 926 rozdział 92695 § 6057 o kwotę 20 973,00 zł

- dział 926 rozdział 92695 § 6059 o kwotę 15 881,22 zł

( Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 24-05-2011 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2011 14:13