herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XVIII/113/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków


UCHWAŁA Nr XVIII/113/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 13 maja 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 25 lat następujących nieruchomości związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków:

  1. działka ozn. ewid. nr 59/15 położonej w Bodzęcinie,

  2. działka ozn. ewid. nr 151/61 położonej w Kikorzach,

  3. działka ozn. ewid. nr 88 położonej w Węgorzycach,

  4. działka ozn. ewid. Nr 151/58 położonej w Kikorzach ( oczyszczalnia Imhoff)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 20-05-2008 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2008 11:21