herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXII/137/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Osinie.


U C H W A Ł A Nr XXII/137/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 21 listopada 2008 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości w Osinie.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 231, poz. 1700 z 2007 r.) uchwala się , co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych :

  1. dz. nr 70/32 o pow. 0,2846 ha - obręb Osina;

  2. dz. nr 339 o pow. 0,0908 ha - obręb Osina;

  3. dz. nr 341/3 o pow. 0,0513 ha - obręb Osina;

  4. dz. nr 432 o pow. 0,1697 ha - obręb Osina;

z przeznaczeniem pod urządzenia związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 01-12-2008 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 10-12-2008 09:12