herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XIV-79-2012 z dnia 5 marca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok


UCHWAŁA Nr XIV / 79 / 2012

RADY GMINY OSINA

z dnia 5 marca 2012 r.

o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144,
poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 875, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. W § 9 uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Osina z dnia 8 grudnia 2011 roku
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za każdy dzień pracy, w trakcie którego odbywały się posiedzenia Komisji lub przeprowadzono kontrolę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.”

  1. skreśla się ust. 2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, mocą obowiązującą od l stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 16-03-2012 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2012 10:35