herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XVII/104/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok


Uchwała Nr XVII/104/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 21 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 137) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2008 rok w ramach porozumień z jst o kwotę 51 120,00 zł

-dział 853 rozdział 85395 § 2008 o kwotę 48 280,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 2009 o kwotę 2 840,00 zł.

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej).

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008r o kwotę

23 880,00 zł, z tego:

- dział 750 rozdział 75023 § 4750 o kwotę 18 200,00 zł,

Administracja publiczna - urzędy gmin- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

- dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 5 680,00 zł,

Pomoc społeczna -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2008r o kwotę 71 800,00 zł, z

- dział 853 rozdział 85395 § 3119 o kwotę 5 680,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 3118 o kwotę 3 300,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4018 o kwotę 19 250,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 3 4118 o kwotę 4 770,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4128 o kwotę 800,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4178 o kwotę 8580,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4218 o kwotę 6 870,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę 2 840,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4308 o kwotę 3 510,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4418 o kwotę 700,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4708 o kwotę 500,00 zł,

Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej-pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy , wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

- dział 851 rozdział 85111 § 6610 o kwotę 15 000,00zł,

Ochrona zdrowia -szpitale ogólne z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jst.

§ 4.Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008 r. o kwotę

544 407,62 zł.

- dział 010 rozdział 01095 § 4300 o kwotę 30 000,00zł.

Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- dział 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę 36 890,00 zł.,

- dział 750 rozdział 75023 § 4110 o kwotę  7 000,00 zł.,

- dział 750 rozdział 75023 § 4120 o kwotę  1 110,00 zł.,

- dział 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę 12 000,00 zł.,

- dział 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę 6 000,00 zł.,

Administracja publiczna - urzędy gmin z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 63 000,00 zł.

- dział 754 rozdział 75405 § 4210 o kwotę 5 000,00 zł.,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe policji z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- dział 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę 48 000,00 zł.,

- dział 754 rozdział 75412 § 4270 o kwotę 15 500,00 zł.,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych kwotę 63 500,00 zł.

- dział 754 rozdział 75495 § 4210 o kwotę  200,00 zł.,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia .

- dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 30 000,00 zł.,

- dział 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 4 000,00 zł.,

- dział 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę  500,00 zł.,

- dział 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 35 000,00 zł.,

- dział 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 100 000,00 zł.,

- dział 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę  20 000,00 zł.,

Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy kwotę 189 500,00zł.

- dział 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 5 000,00 zł.,

- dział 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 35 000,00 zł.,

- dział 801 rozdział 80110 § 4270 o kwotę 50 000,00 zł.,

- dział 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę  15 000,00 zł.,

Oświata i wychowanie - gimnazja z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 105 000,00 zł.

- dział 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 7 000,00 zł.,

- dział 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę 1 000,00 zł.,

- dział 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę  200,00 zł.,

Oświata i wychowanie - stołówki szkolne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy kwotę 8 200,00zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4170 o kwotę 2 500,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 4 207,62 zł..

- dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 2 500,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4700 o kwotę 1 000,00 zł..

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - ponadplanowe dochody i niewykorzystane wydatki w kwocie 10 207,62 zł. za 2007 rok.

- dział 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 2 300,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza-świetlice szkolne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- dział 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 4 070,00 zł.,

- dział 852 rozdział 85219 § 4110 o kwotę  800,00 zł.,

- dział 852 rozdział 85219 § 4120 o kwotę  130,00 zł.,

Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy kwotę 5 000,00zł.

- dział 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

- dział 921 rozdział 92116 § 4010 o kwotę 2 030,00 zł.,

- dział 921 rozdział 92116 § 4110 o kwotę 400,00 zł.,

- dział 921 rozdział 92116 § 4120 o kwotę  70,00 zł.,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- biblioteki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy kwotę 2 500zł.

- dział 926 rozdział 92695 § 4170 o kwotę 4 000,00zł,

- dział 926 rozdział 92695 § 4210 o kwotę 3 000,00zł,

- dział 926 rozdział 92695 § 4300 o kwotę 3 000,00zł,.

Kultura fizyczna i sport -pozostała działalność z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia ora zakup usług pozostałych kwotę 10 000,00 zł.

§ 5.Zwiększa się niedobór budżetowy na 2008 rok o kwotę 541 207,62 zł., źródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 6.Dokonano aktualizacji załącznika nr 7 uchwały budżetowej na 2008 rok dotyczącego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez wprowadzenie właściwego stanu środków finansowych na początek roku obrotowego wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2007r.w kwocie 2 083 077,55 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§.7.Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Osina na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§.8.Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2008 dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§.9.Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2008 dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na projekty planowane do realizacji poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonano aktualizacji załącznika nr 6 uchwały budżetowej na 2008 rok dotyczącego planu przychodów i wydatków dochodów własnych Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej z 85495 (edukacyjna opieka wychowawcza ,pozostała działalność) na 80148 ( oświata i wychowanie , stołówki szkolne) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 90/2008

Wójta gminy Osina

z dnia 03 marca 2008 r.

GMINA

Dział

Rozdział

§

Dochody

Wydatki

zwiększenia

zmniejszenia

Zwiększenia

zmniejszenia

w złotych

1

2

3

4

5

6

7

758

75801

2920

107 615,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

§

Dochody

Wydatki

zwiększenia

Zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

w złotych

1

2

3

4

5

6

7

801

80101

4010

36 315,00

801

80101

4110

5 000,00

801

80101

4120

800,00

801

80103

4010

18 000,00

801

80103

4110

2 600,00

801

80103

4120

400,00

801

80103

4440

2 700,00

801

80110

4010

27 000,00

801

80110

4110

3 600,00

801

80110

4120

600,00

801

80110

4440

6 500,00

854

85401

4010

3 200,00

854

85401

4110

500,00

854

85401

4120

100,00

854

85401

4440

300,00

Wójt

Wiesław Tomkowski

ZARZĄDZENIE 90/2008

Wójta Gminy Osina

z dnia 03 marca 2008r.

w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XVI/102/2008 z dnia

27 lutego 2008r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina

na 2008 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy do uchwały Nr XVI/102/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. Rady Gminy Osina , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Wiesław Tomkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 24-04-2008 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Mitłosz 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 11:08