herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXII/138/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny.


UCHWAŁA Nr XXII/ 138 /2008

Rady Gminy Osina

z dnia 21 listopada 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji

na podatki od nieruchomości, rolny i leśny.

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 184, z 2007 r. Nr 47, poz. 557 i Nr 76, poz. 813, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216 poz.1826, z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 i z 2008 r. Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych ZN-1/B, o którym mowa w § 1 pkt 4 uchwały Nr XII/70/2007 Rady Gminy Osina z dnia 29 października 2007 r. zastępuje się załącznikiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 01-12-2008 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 10-12-2008 09:22