herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XVI/102/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok


Uchwała Nr XVI/102/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 137) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2008 rok o kwotę 107 615,00 zł

-dział 758 rozdział 75801§ 2920 o kwotę 107 615,00 zł,

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy o kwotę 107 615 zł, z tego:

- dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 36 315,00 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 5 000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 800,00 zł,

( Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe -z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy),

- dział 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 18 000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80103 § 4110 o kwotę 2 600,00 zł,

- dział 801 rozdział 80103 § 4120 o kwotę 400,00 zł,

- dział 801 rozdział 80103 § 4440 o kwotę 2 700,00 zł

( Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

- dział 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 27 000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 3 600,00 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 600,00 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 4440 o kwotę 6 500,00 zł,

( Oświata i wychowanie - gimnazja - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

- dział 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 3 200,00 zł,

- dział 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 500,00 zł,

- dział 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 100,00 zł,

- dział 854 rozdział 85401 § 4440 o kwotę 300,00 zł.

(Edukacyjna opieka wychowawcza -świetlice szkolne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 08:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 08:06