herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XL /233/2010 Rady Gminy Osina z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami.