herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXXI/186/2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej


UCHWAŁA Nr XXXI/186/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na części nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Osina, położonej w Osinie, uregulowanej w księdze wieczystej Kw 15702, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 535 o pow. 1.6144 ha - obręb Osina na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Osinie uregulowanej w księdze wieczystej Kw 39154 oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 45/18 i 45/19 - obręb Osina o łącznej powierzchni 0.3014 ha, polegającej na nieograniczonym czasowo nieodpłatnym prawie przejścia i przejazdu.

§ 2. Służebność, o której mowa w § 1 wykonywana będzie na gruncie o łącznej powierzchni 800 m2, oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 do uchwały symbolem 03KDD.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem nabycia praw do nieruchomości przez Gminę.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 12-11-2009 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 10:41