herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXIII/136/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Osinie, zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej


U C H W A Ł A Nr XXIII/136/2013

Rady Gminy Osina

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Osinie, zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 37 ust. 3 w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej, stanowiącej własność Gminy Osina, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 203/7 o pow. 215 m? - obręb Osina, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie prowadzi księgę wieczysta Kw 22189.

§ 2. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1 na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

Na działce nr 203/5 (przed podziałem geodezyjnym) - obręb Osina realizowany jest projekt pn. „ Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w centrum miejscowości Osina na działce nr 203/5 - obręb Osina”. W związku z tym, że na przedmiotowej działce znajduje się budynek stacji transformatorowej, stanowiący własność ENEA Operator Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu zaistniała konieczność wydzielenia gruntu pod trafostacją.

W dniu 27 kwietnia 2012 r. ENEA Operator - Oddział Dystrybucji Szczecin działając w imieniu Spółki ENEA Operator w Poznaniu zwrócił się z wnioskiem o wydzielenie niezbędnego terenu.

W dniu 9.11.2012 r. Wójt w drodze decyzji z urzędu zatwierdził projekt podziału działki nr 203/5 na dwie działki : nr 203/6 o pow. 0,1378 ha i dz. nr 203/7 o pow. 0.0215 ha.

Wartość rynkowa wydzielonego gruntu tj. dz. nr 203/7 zostanie ustalona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 29-01-2013 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2013 09:17