Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI /31/2011 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


UCHWAŁA Nr VI / 31 / 2011

RADY GMINY OSINA

z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113), art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235), Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Osina w kwocie sto złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

UZASADNIENIE do projektu uchwały Rady Gminy Osina

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593).

Wójt właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego prowadzi rejestr żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty za wpis do rejestru ustala rada gminy w drodze uchwały.

Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z poźn. zm.). Minimalne wynagrodzenie od dnia 1 stycznia 2011 roku wynosi 1.386 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. Dz. U. Nr 194, poz. 1288).

W świetle powyższego, celem realizacji w szczególności zapisów ustawy dotyczących prowadzenia przez Wójta Gminy Osina rejestru, koniecznym staje się podjęcie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 24-05-2011 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2011 14:20