herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr VI /31/2011 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


UCHWAŁA Nr VI / 31 / 2011

RADY GMINY OSINA

z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113), art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235), Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Osina w kwocie sto złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

UZASADNIENIE do projektu uchwały Rady Gminy Osina

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593).

Wójt właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego prowadzi rejestr żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty za wpis do rejestru ustala rada gminy w drodze uchwały.

Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z poźn. zm.). Minimalne wynagrodzenie od dnia 1 stycznia 2011 roku wynosi 1.386 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. Dz. U. Nr 194, poz. 1288).

W świetle powyższego, celem realizacji w szczególności zapisów ustawy dotyczących prowadzenia przez Wójta Gminy Osina rejestru, koniecznym staje się podjęcie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 24-05-2011 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2011 14:20