herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXII/129/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościi


UCHWAŁA Nr XXII/ 129 /2012

RADY GMINY OSINA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Ustala się następujące miejsce i termin składania deklaracji, o której mowa w § 1:

  1. deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Osina,

  2. termin złożenia pierwszej deklaracji ustala się do dnia 31 marca 2013 r.,

  3. w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację, w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

  4. w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. oświadczenie właściciela nieruchomości z listą osób zamieszkujących daną nieruchomość, wchodzących w skład gospodarstwa domowego, zgodnie z wzorem - załącznikiem do deklaracji;

  2. dokument potwierdzający, że osoba zameldowana nie jest mieszkańcem nieruchomości, której deklaracja dotyczy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

W celu wywiązania się z nowych obowiązków rada gminy zobowiązana jest przyjąć uchwałę o ustaleniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości przed końcem 2012 r. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani będą ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywać będzie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

  • koszty odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych, a także ich prawidłowego przetworzenia (poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w odpowiednich instalacjach),

  • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

  • koszty obsługi administracyjnej systemu.

W nowym systemie opłata będzie naliczana na podstawie deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości. W deklaracji właściciel nieruchomości podaje swoje dane oraz dokładny adres nieruchomości, z której mają zostać odebrane odpady komunalne. Deklaruje też wielkość, na podstawie której obliczana jest wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wskazuje ilość mieszkańców (wytwórców odpadów). Deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia ewentualnego tytułu wykonawczego w przypadku nieuiszczania opłaty przez właściciela nieruchomości. Weryfikacja prawidłowości danych zawartych w deklaracji będzie mogła być przeprowadzona w oparciu o dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty, tj. oświadczenie o ilości osób zamieszkujących nieruchomość (ewentualnie dokument potwierdzający iż osoba zameldowana nie jest mieszkańcem nieruchomości, której dotyczy deklaracja np. kopia deklaracji złożona w innej gminie) oraz w oparciu o dane pozyskane z ewidencji ludności. Dodatkowo, w celu weryfikacji danych zawartych w deklaracji, prowadzone będą wizje lokalne u właścicieli nieruchomości.

Niniejsza uchwała określa jeden z kluczowych elementów nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie i jest niezbędna do jego wprowadzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 07-01-2013 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2013 08:59