Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/129/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościi


UCHWAŁA Nr XXII/ 129 /2012

RADY GMINY OSINA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Ustala się następujące miejsce i termin składania deklaracji, o której mowa w § 1:

  1. deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Osina,

  2. termin złożenia pierwszej deklaracji ustala się do dnia 31 marca 2013 r.,

  3. w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację, w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

  4. w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. oświadczenie właściciela nieruchomości z listą osób zamieszkujących daną nieruchomość, wchodzących w skład gospodarstwa domowego, zgodnie z wzorem - załącznikiem do deklaracji;

  2. dokument potwierdzający, że osoba zameldowana nie jest mieszkańcem nieruchomości, której deklaracja dotyczy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

W celu wywiązania się z nowych obowiązków rada gminy zobowiązana jest przyjąć uchwałę o ustaleniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości przed końcem 2012 r. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani będą ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywać będzie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

  • koszty odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych, a także ich prawidłowego przetworzenia (poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w odpowiednich instalacjach),

  • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

  • koszty obsługi administracyjnej systemu.

W nowym systemie opłata będzie naliczana na podstawie deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości. W deklaracji właściciel nieruchomości podaje swoje dane oraz dokładny adres nieruchomości, z której mają zostać odebrane odpady komunalne. Deklaruje też wielkość, na podstawie której obliczana jest wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wskazuje ilość mieszkańców (wytwórców odpadów). Deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia ewentualnego tytułu wykonawczego w przypadku nieuiszczania opłaty przez właściciela nieruchomości. Weryfikacja prawidłowości danych zawartych w deklaracji będzie mogła być przeprowadzona w oparciu o dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty, tj. oświadczenie o ilości osób zamieszkujących nieruchomość (ewentualnie dokument potwierdzający iż osoba zameldowana nie jest mieszkańcem nieruchomości, której dotyczy deklaracja np. kopia deklaracji złożona w innej gminie) oraz w oparciu o dane pozyskane z ewidencji ludności. Dodatkowo, w celu weryfikacji danych zawartych w deklaracji, prowadzone będą wizje lokalne u właścicieli nieruchomości.

Niniejsza uchwała określa jeden z kluczowych elementów nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie i jest niezbędna do jego wprowadzenia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 07-01-2013 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2013 08:59