herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XVIII/111/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.


Uchwała Nr XVIII/111/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 13 maja 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2. pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5, poz. 137) uchwala się ,co następuje:

§ 1.Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008 r. o kwotę

67 611,00 zł.

- dział 600 rozdział 60016 § 4210 o kwotę 35 000,00zł.,

- dział 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę 15 000,00zł.

Transport i łączność - drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług - kwotę 50 000,00 zł.

- dział 750 rozdział 75095 § 2820 o kwotę 12 611,00 zł.,

Administracja publiczna -pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę 12 611,00 zł.

-dział 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę 5 000,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa - ochotnicze straże pożarne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

§ 2.Zwiększa się niedobór budżetowy na 2008 rok o kwotę 67 611,00 zł., űródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 20-05-2008 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2008 11:19